Toni Her­ra­nen ottaa uuden aske­leen ralliurallaan

Toni Herranen etenee urallaan ralliauton ratissa lupaavaa vauhtia. (Kuva: Taneli Niinimäki)Toni Herranen etenee urallaan ralliauton ratissa lupaavaa vauhtia. (Kuva: Taneli Niinimäki)

Ral­lin SM-kau­den 2021 alku lähes­tyy kovaa vauh­tia, kun kau­den avaa­va legen­daa­ri­nen Arc­tic Lapland Ral­ly pol­kais­taan käyn­tiin ensi vii­kol­la Rovaniemellä.

Ral­lin osal­lis­tu­ja­lis­tal­ta löy­tyy monia ennak­koon mie­len­kiin­toi­sia nimiä, ja yksi heis­tä SM3-luo­kan debyyt­tin­sä teke­vä Flying Finn Aca­de­myn val­men­nus­oh­jel­maan kuu­lu­va jää­li­läi­nen 17-vuo­tias Toni Her­ra­nen.

Vii­me kau­del­la SM4-luo­kas­sa SM-hopeal­le aja­nut Her­ra­nen ottaa sel­keän ste­pin ural­laan, kun V1600-luo­kan kil­pu­ri vaih­tuu täy­si­ve­ri­seen R2-luo­kan Ford Fies­taan. Her­ra­nen on val­mis­tau­tu­nut jyväs­ky­lä­läi­sen kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa kau­den avauk­seen huo­lel­li­ses­ti. Tes­ti­ki­lo­met­re­jä uudel­la autol­la on ker­ty­nyt var­sin hyvä mää­rä ja nuot­tia kak­sik­ko on hio­nut vähäi­sen koke­muk­sen vuok­si parem­paan kuntoon.

– Nyt on ensim­mäis­tä ker­taa alla kun­non ral­li­au­to. On ollut hie­no vetää tes­teis­sä, kun on voi­maa ja suo­ri­tus­ky­kyä, Her­ra­nen tote­aa tyytyväisenä.

Ral­lin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­ta­ri Marcus Grön­holm perus­ti tule­val­le kau­del­le uuden tukioh­jel­man, GRX Hau­to­mon, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on aut­taa lupaa­via nuo­ria kul­jet­ta­jia eteen­päin ural­laan. Ohjel­maan valit­tiin kak­si lah­ja­kas­ta kul­jet­ta­jaa, jois­ta toi­nen valin­ta osui iso­ja tavoit­tei­ta ural­len­sa aset­ta­nee­seen Her­ra­seen. Tii­mi­ka­ve­rik­seen hän saa niin ikään 17-vuo­ti­aan Ben­ja­min Kor­ho­lan.

Mitään suu­rem­pia tulos­ta­voit­tei­ta Her­ra­nen ei vas­ta uran­sa toi­sel­le SM-kau­del­le aio aset­taa, mut­ta ihan pel­käs­tään oppi­mis­mie­les­sä jää­li­läi­nen ei kau­teen starttaa.

– Uskon että pys­ty­tään aja­maan kor­keis­ta­kin sijoi­tuk­sis­ta. Rova­nie­mel­lä toki sit­ten näkee sen vauh­din, mut­ta uskon että pääs­tään jo ihan hyviin suo­ri­tuk­siin ensim­mäi­sel­lä kau­del­la. Kun­han tulee vie­lä enem­män kilo­met­re­jä ja koke­mus­ta alle, niin var­sin­kin lop­pu­kau­des­ta saa­daan jo var­mas­ti hyvä vauh­ti päälle.

R‑kioski on valin­nut uuteen jouk­ku­ee­seen­sa kym­me­nen omis­sa lajeis­saan menes­ty­nyt­tä urhei­li­jaa, joi­ta se tukee ensi vuo­den aika­na rahal­li­ses­ti. Tämän lisäk­si R‑kioski tar­jo­aa urhei­li­joil­le näky­vyyt­tä, sil­lä yhtiö seu­raa hei­dän mat­kaa läpi vuo­den eri kana­vis­saan. Her­ra­nen vali­koi­tui mukaan yli tuhan­nen hake­muk­sen jou­kos­ta ainoa­na moot­to­riur­hei­li­ja­na. Nuo­ru­kai­nen pää­si osak­si erit­täin kovaa poruk­kaa, sil­lä jouk­ku­ee­seen valit­tiin muun muas­sa vuo­den urhei­li­jak­si ehdol­la ole­va uima­ri Ida Hulk­ko, kul­ta­mi­ta­liin Parii­siin para­lym­pia­lai­sis­sa täh­tää­vä pöy­tä­ten­nis­pe­laa­ja Aino Tapo­la, Suo­men mäki­maa­jouk­ku­een kär­ki­ni­mi Ant­ti Aal­to ja maa­il­mancu­pia kier­tä­vä maas­to­hiih­tä­jä Kat­ri Lylyn­pe­rä.

– Onhan se hie­noa kuu­lua tämän tason poruk­kaan mukaan. Rahal­li­nen tuki on aina ter­ve­tul­lut­ta, mut­ta myös näky­vyys on todel­la tär­ke­ää ja sitä tar­vi­taan aina, Her­ra­nen iloitsee.

Tane­li Niinimäki