Paa­vo Veh­ka­pe­rä jat­kaa puheenjohtajana

Elä­ke­lii­ton Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin jat­ka­maan Paa­vo Veh­ka­pe­rä vuon­na 2021. Vii­me vuo­den vii­mei­ses­sä kokouk­ses­sa valit­tiin hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­maan myös Rik­hard Aho­pel­to, Maa­rit Jäm­sä, Erk­ki Halo­nen, Irma Han­nu­la, Olli Lai­ti­nen, Mee­ri Mäke­lä, Kaa­ri­na Rojo­la ja uute­na jäse­ne­nä Sei­ja Torvela.

Ensim­mäi­ses­sä hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa 11.1 vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin jat­ka­maan Olli Lai­ti­nen, sih­tee­rik­si Hel­ga Lopak­ka, rahas­ton­hoi­ta­jak­si Mai­ja-Lii­sa Kes­ti ja mat­ka­sih­tee­rik­si Sei­ja Torvela.

Har­ras­te­toi­min­nan vetä­ji­nä jat­ka­vat Erk­ki Halo­nen (karao­ke), Irma Han­nu­la (käsi­työ­ker­ho), Rik­hard Aho­pel­to (kei­laus), Tapa­ni Kyl­mä­aho (visais­ten­ker­ho), Marit­ta Veh­kä­pe­rä (ter­veys­jump­pa) ja Lea Kyl­mä­aho (vapaa­eh­tois­ryh­mä).

Kun­to­sa­li­toi­min­taa jat­ke­taan Jatu­lis­sa. Koro­nan takia toi­min­ta on kui­ten­kin tela­kal­la ja roko­tuk­sia odo­tel­laan, jot­ta pääs­täi­siin jäl­leen har­ras­tus­ten pariin.

Val­lit­se­van tilan­teen joh­dos­ta nyt tar­vi­taan omaa aktii­vi­suut­ta. Lii­kun­taa voi har­ras­taa ulko­na hiih­to­la­duil­la, luis­te­le­mas­sa ja käve­ly­len­keil­lä, mis­sä voi tava­ta myös mui­ta ja vaih­taa kuu­lu­mi­sia tur­val­li­sen väli­mat­kan pääs­sä. Uusia tut­ta­vuuk­sia­kin voi syn­tyä. Kevään ede­tes­sä myös pilk­ki­jäät kut­su­vat ja nuo­tio­pai­koil­la voi pais­taa makkaraa.

Hyvää ajan­vie­tet­tä ovat myös ris­ti­sa­nat, pala­pe­lit ja luke­mi­nen. Kir­jo­ja voi lai­na­ta myös naa­pu­ril­le. Koto­na voi myös har­joi­tel­la ja har­ras­taa tanssia.

Yhdis­tyk­sen väki odot­te­lee, joko maa­lis­kuus­sa pääs­täi­siin käyn­nis­tä­mään nor­maa­li kerhotoiminta.