OYSis­sa alle vii­si koronapotilasta

OYS:ssa oli maa­nan­tai­aa­mul­la hoi­dos­sa alle vii­si koro­na­po­ti­las­ta. Labo­ra­to­rio­var­mis­tet­tu­ja koro­na­tar­tun­to­ja on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt yhteen­sä 120 kap­pa­let­ta, ker­ro­taan OYSista

Tie­to­suo­ja­syis­tä joh­tuen OYS ei tie­do­ta tar­kem­min alle vii­den poti­laan hoi­don tilan­tees­ta tai poti­lai­den lukumääristä. 

OYS tie­dot­taa erik­seen, jos koro­na­po­ti­lai­ta ei ole sai­raa­la­hoi­dos­sa lain­kaan tai jos koro­na­po­ti­lai­den luku­mää­rä nousee yli viiden.

Epi­de­mia­ti­lan­net­ta ja tes­taus­mää­riä Poh­jois-Poh­jan­maal­la voi seu­ra­ta THL:n verk­ko­si­vul­ta osoit­tees­ta https://thl.fi/koronakartta.