Oulus­ta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026

Kansainvälinen raati valitsi Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinnan selvittyä jännitys ja tunteet purkautuivat Oulun pääkirjastolla järjestetyssä tilaisuudessa. Projektipäällikkö Helmi Metsävainio ja viestintäpäällikkö Annu Höttönen keskellä tuulettavat valintaa. ( Kuva: Teea Tunturi)Kansainvälinen raati valitsi Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinnan selvittyä jännitys ja tunteet purkautuivat Oulun pääkirjastolla järjestetyssä tilaisuudessa. Projektipäällikkö Heli Metsäpelto ja viestintäpäällikkö Annu Höttönen keskellä tuulettavat valintaa. ( Kuva: Teea Tunturi)

Ilon kyy­ne­lei­tä ja rie­mua täyn­nä oli­vat Oulun kir­jas­ton tilat, kun Oulu julis­tet­tiin vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Pit­kään jat­ku­nut työ hank­keen paris­sa tuot­ti hedel­män, jon­ka satoa kor­ja­taan vie­lä pit­kään vuo­den 2026 jälkeenkin.

Pro­jek­ti­joh­ta­ja Heli Met­sä­pel­to oli ennen jul­kis­ta­mis­ta mui­den pai­kal­la oli­joi­den tapaan kovin jän­nit­ty­nyt ja nimeä­mi­seen jul­kis­ta­mi­sen yhtey­des­sä tun­teet purkautuivat.

– Nyt saam­me jat­kaa työ­tä täy­sil­lä. Askel­mer­kit on laa­dit­tu. Työ alkaa kult­tuu­ri­sää­tiön perus­ta­mi­sel­la, se tulee vie­mään koko­nai­suut­ta eteen­päin jat­kos­sa, hän kom­men­toi valin­taa tuoreeltaan.

Pää­tee­ma­na Oulul­la on vuo­del­le 2026 kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tos. Kan­ta­vat tee­mat tule­vat ole­maan Roh­keas­ti reu­nal­la, Vas­ta­koh­tien voi­ma ja Vil­lis­ti kau­pun­ki. Jokai­sen tee­man käyn­nis­tää kan­sain­vä­li­nen lip­pu­lai­va­tuo­tan­to, min­kä lisäk­si pää­tee­maan liit­ty­vä Rau­han­ko­ne-ohjel­ma­ko­ko­nai­suus tar­jo­aa dynaa­mi­sen ja iske­vän alku­näy­tök­sen kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ker­to­val­le tarinalle.

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kiu­den usko­taan poi­ki­van työ­paik­ko­ja ja euro­ja Oulun alu­eel­le usei­den vuo­sien ajan. Vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat koko maa­kun­nan alu­eel­le sekä lähimaakuntiin.

Ohjel­ma­joh­ta­ja Samu Fors­blo­min mukaan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maan mah­tu­vat mukaan niin isot kan­sain­vä­li­set tuo­tan­not, kuin myös pie­net­kin kyläjuhlat.

– Ohjel­maa raken­ne­taan yhdes­sä asuk­kai­den kanssa.

Oulun kir­jas­tol­la tapah­tu­maa oli seu­raa­mas­sa hau­ki­pu­taa­lai­nen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä, jon­ka mukaan Oulun vah­vuu­det valin­ta­pro­ses­sis­sa perus­tui­vat pai­kal­li­suu­teen ja alu­eel­li­suu­teen. Veh­ka­pe­rän mukaan valin­ta on usko­ma­ton asia Oululle.

– Nyt ollaan kan­sal­li­sel­la tasol­la hake­mas­sa nii­tä pai­kal­li­sia tapah­tu­mia, tuot­ta­jia ja teki­jöi­tä, jot­ka teke­vät sitä arki­päi­väis­tä kult­tuu­ria. Toi­von, että tule­vai­suu­des­sa mei­dän väki pys­tyy osal­lis­tu­maan kult­tuu­rin teke­mi­seen jokai­nen omal­la panoksellaan.

Hank­kees­sa tai­teel­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na ollut mar­tin­nie­me­läi­nen Jukka Taka­lo uskoo, että valin­ta tuo tul­les­saan Ouluun ja koko han­kea­lu­eel­le mer­kit­tä­väs­ti talou­del­lis­ta toimeliaisuutta.

– Töi­tä tulee laa­jal­le jou­kol­le pit­käk­si aikaa. On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mitä kaik­kea täs­tä syn­tyy. Luvas­sa on var­mas­ti kaik­kea sel­lais­ta, mitä emme vie­lä osaa aja­tel­la­kaan. Kun 1980-luvul­la pää­tet­tiin Ouluun perus­taa media-alan kou­lu­tus­ta, ei var­mas­ti­kaan osat­tu aja­tel­la, että se poi­kii vuo­sia myö­hem­min musiik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­lit ja sen seu­rauk­se­na ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-tapah­tu­man, Taka­lo mai­nit­see esimerkinomaisesti.

Hänen mukaan­sa valin­ta on talou­den mit­ta­reil­la mitat­tu­na Oulul­le kova juttu.

– Sen lisäk­si, että maa­il­mal­ta tulee nyt rahaa, kult­tuu­riin sijoi­tet­tu euro poi­kii tilal­le mon­ta euroa lisää.

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa Hel­sin­gis­sä oli­vat pai­kal­la uusi tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Ant­ti Kur­vi­nen, valin­ta­raa­din puheen­joh­ta­ja ja valin­ta­raa­din suo­ma­lais­jä­se­net Kai Amber­la ja Riit­ta Van­ha­ta­lo, Euroo­pan komis­sion Suo­men edus­tus­ton vt. pääl­lik­kö Maria Kok­ko­nen sekä haki­ja­kau­pun­kien edus­ta­jia. Oulus­ta oli­vat pai­kan pääl­lä jän­nit­tä­mäs­sä kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la, han­ke­joh­ta­ja Piia Ran­ta­la-Kor­ho­nen ja ohjel­ma­joh­ta­ja Samu Fors­blom.

– Olem­me ääret­tö­män onnel­li­sia voi­tos­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ase­ma avaa Oulul­le ja koko poh­joi­sel­le Suo­mel­le. Kii­tos kai­kil­le muka­na ole­vil­le, kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tos jat­kuu, Ran­ta­la-Kor­ho­nen iloit­si valin­nan jälkeen.

Oulun lisäk­si vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si nime­tään myö­hem­min tänä vuon­na slo­va­kia­lai­nen kau­pun­ki. Suo­mes­sa Oulun kans­sa nimi­tys­tä tavoit­te­li­vat Tam­pe­re ja Savonlinna.