Vir­tu­aa­li­nen sou­tu­tem­paus Hau­ki­pu­taan koululla

Opettaja Sakari Harju ja Eetu Honkanen seuraavat Lukas Nissilää, joka soutaa omaa viiden minuutin mittaista osuuttaan. (Kuvaus: Olli Luomajoki)Opettaja Sakari Harju ja Eetu Honkanen seuraavat Lukas Nissilää, joka soutaa omaa viiden minuutin mittaista osuuttaan. (Kuva: Olli Luomajoki)

Hau­ki­pu­taan kou­lu oli muka­na vir­tu­aa­li­ses­sa Oulu­jo­ki­sou­dus­sa tou­ko­kuun lopus­sa. Tapah­tu­maan sai­vat osal­lis­tua Oulun kou­lut. Sen jär­jes­ti Oulun kau­pun­gin toi­mi­jat yhdes­sä Toi­von Agen­dan kans­sa. Haas­tat­te­lim­me opet­ta­ja Juk­ka Ukko­laa, joka oli jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­maa mei­dän koululle.

Miten ensim­mäi­nen sou­tu­päi­vä sujui?

– Ensim­mäi­nen päi­vä sujui hie­nos­ti ja tun­nel­ma tun­tui para­ne­van koko ajan, mitä pidem­mäl­le päi­vä ete­ni. Aika monel­le oppi­laal­le val­ke­ni vas­ta päi­vän aika­na, mis­tä täs­sä on kysy­mys ja moni kävi­kin kysy­mäs­sä, vie­lä­kö löy­tyi­si vapai­ta sou­tuai­ko­ja, että pää­si­si mukaan osal­lis­tu­maan. Vuo­rot oli kui­ten­kin jo jaet­tu. Päi­vän vii­mei­sen puo­li­tois­ta tun­ti­sen aika­na tii­vis­te­tiin hie­man vuo­ro­ja, jol­loin useam­mal­le ylä­kou­lun oppi­lail­le saa­tiin rai­vat­tua sou­tuai­ka­tau­luun tilaa ja näin useam­pi oppi­las saa­tiin vie­lä mukaan sou­ta­maan. Mah­ta­va päi­vä kai­ken kaikkiaan!

Mis­tä tuli idea, että Hau­ki­pu­taan kou­lu­kin tuli mukaan?

– Tapah­tu­mas­ta tie­do­tet­tiin Oulun kau­pun­gin eri kou­lu­jen lii­kun­ta­vas­taa­vil­le säh­kö­pos­til­la. Kun sain vies­tin, vas­ta­sin sii­hen heti, että Hau­ki­pu­taan kou­lu on muka­na. Yli vuo­teen ei juu­ri mitään tapah­tu­mia ole voi­nut tai saa­nut jär­jes­tää tai olla niis­sä muka­na ja tämän tapah­tu­man toteu­tus mah­dol­lis­ti muka­nao­lon, joten rea­goin nopeas­ti. Tie­sin jo koke­muk­ses­ta, että innok­kuut­ta kyl­lä oppi­lais­ta löy­tyy, jos joku vain ottaa tapah­tu­man järjestettäväkseen/vastuulleen. Aika luon­te­vas­ti kai­ken­lai­siin lii­kun­nal­li­siin tapah­tu­miin ja tem­pauk­siin mukaan läh­te­mi­nen itsel­tä­ni luon­nis­tuu, joten pys­tyin vas­tuun tämän tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä otta­maan ja toi­saal­ta tie­sin sen­kin, että useal­ta kol­le­gal­ta saan kyl­lä jär­jes­te­ly­apua, niin kuin sain­kin. Joten tämä tapah­tu­ma, niin kuin monet muut­kin ovat kyl­lä mei­dän kaik­kien yhtei­siä juttuja.

Läh­ti­vät­kö oppi­laat mie­lel­lään soutamaan?

– Eipä ollut suu­rem­pia ongel­mia sou­ta­jien saa­mi­ses­sa. Teh­tiin tähän yhtey­teen oppi­lail­le myös ensim­mäi­nen säh­köi­nen ilmoit­tau­tu­mis­mah­dol­li­suus. Wil­man kaut­ta jae­tun lin­kin kaut­ta oppi­laat pys­tyi­vät ilmoit­tau­tu­maan säh­köi­seen sou­tuai­ka­tau­luun, mikä päi­vit­tyi reaa­liai­kai­ses­ti ilmoit­tau­tu­mis­ten mukaan. Tämä­kin jär­jes­te­ly onnis­tui hie­nos­ti. 132 vii­den minuu­tin sou­tu­vuo­roa saa­tiin aika­tau­luun mah­du­tet­tua ja aika hyvin ne täyt­tyi­vät. Toki ala­kou­lu­lai­set osoit­tau­tui­vat aktii­vi­sem­mik­si ilmoit­tau­tu­jik­si ja hei­dän vuo­ro­jaan piti hie­man jopa rajoit­taa, jot­ta vuo­ro­ja jäi­si myös ylä­kou­lun oppi­lail­le. Muu­ta­ma kuu­lu­tus kes­kus­ra­dion kaut­ta ja tapah­tu­ma­tie­do­te info-TV:ssä. Sii­nä­pä se, vuo­rot täyt­tyi­vät ja pääs­tiin sou­ta­maan. Hen­ki­lö­kun­nal­le pyhi­tet­tiin muu­ta­ma vuo­ro, reh­to­ria myö­ten, jot­ta voi­daan puhua koko Hau­ki­pu­taan kou­lun joukkueesta.

Juk­ka Ukko­lan mukaan kai­kil­la tem­pauk­sil­la on oma tär­keä mer­ki­tyk­sen­sä. Ne tuo­vat vaih­te­lua kou­luar­keen ja nii­tä muis­tel­laan jäl­keen päin. Ala- ja ylä­kou­lun yhtei­sil­lä tem­pauk­sil­la on vie­lä eri­tyi­sem­pi mer­ki­tys, sil­lä ne luo­vat yhteis­hen­keä ja yhteis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria kou­lun sisälle.

Oppi­lai­den­kin mie­les­tä on muka­vaa, kun kou­lul­la jär­jes­tet­tiin pit­käs­tä aikaan tapah­tu­ma. Täl­lais­ta vaih­te­lua kai­paa arkeen.

Mil­ka Har­tik­ka, Aava Jäm­sä ja Eli­se Leinonen

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.