Oulun SDP valit­si ensim­mäi­set ehdok­kaat eduskuntavaaleihin

Oulun sosia­li­de­mo­kraat­ti­sen työ­väe­nyh­dis­tyk­sen jäsen­ko­kous valit­si yli­mää­räi­ses­sä jäsen­ko­kouk­ses­sa maa­nan­tai­na 6.6.2022 puo­lueo­sas­ton ensim­mäi­set SDP Oulun pii­ril­le esi­tet­tä­vät edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat. Jäsen­ko­kous valit­si nyt vii­si ehdo­kas­ta. Seu­raa­va valin­ta ja esi­tys pii­ri­jär­jes­töl­le teh­dään syys­kuus­sa. SDP Oulun pii­ri nime­ää yhteen­sä 18 ehdo­kas­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin syys- ja marraskuussa.

– Olen iloi­nen, että me voim­me täs­sä vai­hees­sa esit­tää viit­tä ehdo­kas­ta puo­lueo­sas­tos­tam­me pii­ri­jär­jes­töl­le ehdok­kaik­si edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2023. Nyt esi­tet­tä­vät ehdok­kaat ovat moti­voi­tu­nei­ta, osaa­via ja monel­la tapaa koke­nei­ta vai­kut­ta­jia pai­kal­li­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti, val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti­kin. Meil­le tulee erin­omai­nen ehdo­kas­lis­ta kai­ken kaik­ki­aan, poh­tii Oulun työ­väe­nyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mika Pietilä.

Oulun sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen työ­väe­nyh­dis­tys esit­tää SDP Oulun pii­ri­jär­jes­töl­le edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si: Mii­na-Annii­na Heis­ka­nen, eko­no­mi, tie­dot­ta­ja; Pia Hil­tu­nen, KM, luo­kan­opet­ta­ja; Mari Kärk­käi­nen, FM, opet­ta­ja; Eetu Lei­no­nen, LuK, yhtei­sö­asian­tun­ti­ja ja Joni Meri­läi­nen, Jää­li, talous­hal­lin­non AT, järjestökoordinaattori.