Oulun osallis­tuvaan bud­je­toin­tiin annet­tiin 178 ideaa

Oulu­lai­set antoi­vat kau­pun­gin osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin yhteen­sä 178 ide­aa. Ideoi­den toteu­tuk­seen on varat­tu tänä vuon­na 70 000 euroa.

Seu­raa­vak­si kaik­ki toteut­ta­mis­kel­poi­set ideat jat­ko­ke­hi­te­tään äänes­ty­seh­do­tuk­sik­si yhdes­sä kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den ja eri toi­mi­joi­den kans­sa. Kehit­tä­mi­sen jäl­keen jokai­sel­le ideal­le luo­daan äänes­tys­tä var­ten oma budjetti.

Lisäk­si kau­pun­ki vas­taa jokai­seen ide­aan Osal­lis­tu Oulu ‑sivus­tol­la – myös nii­hin, jot­ka eivät ete­ne äänes­tyk­seen asti.

Tou­ko­kuus­sa oulu­lai­set päät­tä­vät äänes­tä­mäl­lä, mit­kä äänes­ty­seh­do­tuk­set toteu­te­taan. Äänes­tys­tu­lok­sen perus­teel­la kau­pun­ki toteut­taa vuo­den 2023 aika­na eni­ten ääniä saa­neet ehdo­tuk­set, jot­ka mah­tu­vat 70 000 euron budjettiin.

Kau­pun­ki tukee osal­lis­tu­val­la bud­je­toin­nil­la asuk­kai­den ehdot­ta­mien kau­pun­gin kehit­tä­mi­si­deoi­den toteut­ta­mis­ta. Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin tavoit­tee­na on lisä­tä asuk­kai­den vai­kut­ta­mis- ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä lisä­tä asuk­kai­den ja kau­pun­gin yhteis­tä vuoropuhelua.