Monitoi­mialtaat otet­tiin jäl­leen käyt­töön Vesi-Jatu­lis­sa ja Rak­si­las­sa – vesi­näyt­teet puhtaita

Moni­toi­mial­tai­den vesi­näyt­teet ovat jäl­leen puh­tai­ta Vesi-Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la ja Oulun uima­hal­lis­sa. Altaat voi­tiin ottaa jäl­leen nor­maa­lis­ti kun­ta­lais­ten käyt­töön, tie­do­tet­tiin maanantaina.

Oulun uima­hal­lin ja Vesi-Jatu­lin moni­toi­mial­tais­sa todet­tiin kes­ki­viik­ko­na 25. tam­mi­kuu­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Pseu­do­mo­nas aeru­gin­osa ‑bak­tee­ria. Näy­te­tu­los val­mis­tui per­jan­tai­na 27. tam­mi­kuu­ta, jol­loin altaat otet­tiin väliai­kai­ses­ti pois käy­tös­tä sekä aloi­tet­tiin altai­den tehopuhdistukset.

Vesi-Jatu­lis­sa jou­dut­tiin otta­maan pois käy­tös­tä myös moni­toi­mial­taan kans­sa samas­sa vesi­kier­ros­sa ole­va las­ten kah­luu­al­las sekä moni­toi­mial­taan välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä ole­va kyl­mä allas.

Jo per­jan­tai­na 27. tam­mi­kuu­ta ote­tut uusin­ta­näyt­teet oli­vat puh­taat molem­mis­sa uima­hal­leis­sa, eikä bak­tee­ria enää löy­ty­nyt. Tehokloo­rauk­sen jäl­jil­tä myös kloo­ri­pi­toi­suus on palau­tu­nut altais­sa vaa­di­tul­le tasol­le. Näyt­tei­tä on väliai­kai­ses­ti otet­tu taval­lis­ta tiheäm­min. Jos 30. tam­mi­kuu­ta ote­tut seu­ran­ta­näyt­teet­kin ovat puh­tai­ta, voi­daan siir­tyä nor­maa­liin näytteenottotiheyteen.

Pseu­do­mo­nas aeru­gin­osa ‑bak­tee­ri voi aiheut­taa infek­tioi­ta lähin­nä hen­ki­löil­le, joil­la on hei­ken­ty­nyt vastustuskyky.