Mar­tin­nie­men saha­muis­to­merk­ki pys­ty­te­tään ensi suvena

Mar­tin­nie­meen sijoi­tet­ta­va saha­muis­to­merk­ki pys­ty­te­tään ensi kesän aika­na, toden­nä­köi­sim­min syk­syn kulues­sa, arvioi Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pe­rin­tö­työn joh­ta­ja Pasi Kova­lai­nen.

Muis­to­mer­kin pie­nois­mal­lia esi­tel­tiin vii­me kesä­nä muun muas­sa Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Kuvan­veis­tä­jä San­na Koi­vis­to halu­aa nos­taa teok­ses­sa esil­le ihmis­ten arvo­kas­ta työ­tä. Kuva: Tit­ta Kivimäki.

Muis­to­merk­ki pys­ty­te­tään Repo­lan­tien var­teen puis­toa­lu­eel­le, joka sijait­see ris­teys­ten kul­mas­sa seu­ra­kun­ta­ta­lon lähei­syy­des­sä. Puis­toa vas­ta­pää­tä Repo­lan­tien toi­sel­la puo­lel­la on K‑kauppa. Tänä syk­sy­nä puis­tik­koa on tut­kit­tu ja teh­ty alus­ta­vaa pen­sai­den siistimistä.

Oulun kau­pun­gil­ta tar­vi­taan vie­lä mää­rä­ra­haa puis­to­töi­hin ja pat­saan perus­tuk­siin. Nämä toi­men­pi­teet sisäl­ty­vät Oulun Infran talousarvioon.

Saha­muis­to­merk­ki­han­ke viri­si Hau­ki­pu­taal­la Mar­tin­nie­men ja San­ta­hol­man saho­jen piip­pu­jen pur­ka­mi­sen myö­tä muu­ta­mia vuo­sia sit­ten. Muis­to­mer­kil­lä halu­taan muis­taa ja kun­nioit­taa alu­een vah­vaa saha­teol­li­suu­den perinnettä.

Mar­tin­nie­meen pys­ty­tet­tä­vän muis­to­mer­kin on suun­ni­tel­lut iiläi­nen kuvan­veis­tä­jä San­na Koi­vis­to. Pat­saas­ta tulee seit­se­män met­rin kor­kui­nen. Teok­ses­ta on ole­mas­sa pie­nois­mal­li ja var­si­nai­nen muis­to­merk­ki on val­mis­tu­mas­sa hyvää vauhtia.

– Täl­lä het­kel­lä teen sapluu­noi­ta, joi­den mukaan Iin Kone­pa­jal­la lei­ka­taan teräk­ses­tä kym­me­nen ker­taa pie­nois­mal­lia suu­rem­pia teräs­le­vy­jä, ker­too San­na Koivisto.

Koi­vis­to on suun­ni­tel­lut ja raken­taa muis­to­merk­kiä työ­ni­mel­lä saha­työn muistomerkki.

– Haluan tuo­da esil­le ihmi­siä työn äärel­lä ja kun­nioit­taa sitä arvo­kas­ta työ­tä, mitä val­ta­va mää­rä ihmi­siä on Hau­ki­pu­taan sahoil­la teh­nyt ja kuin­ka pal­jon sahat ovat työl­lis­tä­neet väkeä.

Muis­to­mer­kin etua­lal­la työ­tä teke­vän ihmi­sen hah­mo on rea­lis­ti­sen kokoi­nen ja muut hah­mot pie­ne­ne­vät huip­pua koh­ti. Muis­to­merk­kiin tulee myös laat­ta teks­tei­neen. Muis­to­merk­ki edel­lyt­tää jämäk­kää perustusta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.