Toi­mit­ta­jal­ta: Lomal­le kopiokohteeseen?

Kesäl­lä mie­len val­taa halu vaih­taa het­kek­si mai­se­maa, teh­dä ja näh­dä jota­kin muu­ta kuin mitä taval­li­ses­sa kaa­mo­sar­jes­sa. Nyt mat­kai­lun kuu­ma tren­di on “des­ti­na­tion dupe” eli kopio­mat­kai­lu. Kun mat­kus­ta­mi­nen mak­saa mal­tai­ta ja suo­sik­ki­koh­teet ovat lii­an kal­lii­ta, vali­taan vaih­toeh­to, joka muis­tut­taa alkuperäistä.

Jos halu­aa Hel­sin­kiin, täl­lai­nen kopio­koh­de voi olla Tam­pe­re tai mer­ta edem­pä­nä Tal­lin­na tai Rii­ka. Jos haa­veis­sa on Venet­sia, mut­ta turis­ti­kaa­os ja mat­kai­li­joil­le ase­te­tut lisä­mak­sut hir­vit­tä­vät, Bryg­ge Bel­gias­sa kuu­luu tar­joa­van saman­suun­tai­sia kana­vae­lä­myk­siä ilman stres­siä. Lon­toon tilal­le voi löy­tyä pie­nem­piä ja yhtä mie­len­kiin­toi­sia brit­ti­kau­pun­ke­ja. Aitoa Eif­fel-tor­nia ei voi kopio­koh­tees­sa näh­dä, mut­ta sen sijaan muis­sa pai­kois­sa saat­taa kokea jota­kin muu­ta iki­muis­tois­ta ja ainut­laa­tuis­ta – kun­han reis­suun läh­tee sil­mät avoi­mi­na ja ute­li­aaal­la mielellä.

Nyt joku luki­ja on jo ehti­nyt jo när­käs­tyä, että eipä ole lomaa tai varaa läh­teä mihin­kään. Muka­via ja ennen käy­mät­tö­miä koh­tei­ta voi löy­tyä ihan lähel­tä ja omal­ta asuinpaikkakunnalta.Tutkimusmatka joki­ran­noil­le, met­siin, museoi­hin, kah­vi­loi­hin ja kaup­poi­hin­kin voi tar­jo­ta aivan uusia elämyksiä.

Suku­lais­tyt­tö­ni otti kevääl­lä tavoit­teek­si tun­nis­taa ja valo­ku­va­ta sata eri lin­tu­la­jia lähi­seu­dul­la. Lin­tu­bon­gaus vei muka­naan, ja tavoi­te tuli täy­teen jo alku­ke­säl­lä. Vii­me kesän mie­lui­sa­na urak­ka­na oli kuva­ta ja tun­nis­taa sata eri­lais­ta kuk­kaa ja kasvia.

Kesä­ta­pah­tu­mat tar­joa­vat myös pal­jon näh­tä­vää ja tilai­suu­den tava­ta tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mia. Mitä jos tänä kesä­nä ottai­sim­me tavoit­teek­si käy­dä jos­sa­kin kesä­rien­nos­sa, johon taval­li­ses­ti ei tuli­si mie­leen­kään läh­teä? Saat­tai­si olla jopa iki­muis­toi­nen kokemus.

Onnek­si kesä on meil­lä kai­kil­la. Nau­ti­taan het­kis­tä, joko aidois­ta tai kopioiduista.

auli.haapala(at)rantapohja.fi