“Lei­ri­kes­kus Lois­to olkoon turvapaikka”

Piispa Jukka Keskitalo (oik.) vihki Leirikeskus Loiston. Haukiputaan lapsiryhmä esiintyi Leirikeskus Loiston. Mukana oli myös partiolaisia.Piispa Jukka Keskitalo (oik.) vihki Leirikeskus Loiston. Haukiputaan lapsiryhmä esiintyi Leirikeskus Loiston. Mukana oli myös partiolaisia.

Uusi upea Oulun seu­ra­kun­tien Lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui jo vii­me vuon­na, mut­ta koro­na­ti­lan­teen takia pai­kan siu­naus­juh­la on siir­ty­nyt. Lei­ri­kes­kus sai siu­nauk­sen­sa lau­an­tai­na samal­la kun nel­jäs Piis­pan­pyö­räi­ly suun­tau­tui lei­ri­kes­kuk­seen. Piis­pan­pyö­räi­ly on vuo­tui­nen ren­to ja muka­va lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväksi.

Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo joh­dat­ti pyö­räi­li­jöi­tä mat­kaan Oulun tuo­mio­kir­kol­ta. Välie­tap­pi­na tar­joi­lui­neen oli Pate­nie­men uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti Ank­ku­ri, mis­tä pyö­räi­li­jöi­tä liit­tyi mat­kal­le mukaan. Hau­ki­pu­taan kir­kol­ta läh­ti liik­keel­le oma porukkansa.

Pyö­räi­li­jät pol­ki­vat Lois­toon hymys­sä suin.

– Täl­tä tule­vat kel­lo­lai­set! kuu­lui porukasta.

Lois­tos­sa odot­ti emän­tien keit­tä­mä makoi­sa lohi­keit­to ja kak­ku­kah­vit. Juk­ka Kes­ki­ta­lo sanoi siu­naus­pu­hees­saan, että olkoon Lei­ri­kes­kus Lois­to majak­ka, joka joh­dat­taa suo­jaan maa­il­man myrs­kyil­tä ja paik­ka, jos­sa voi kokea tur­vaa ja vie­raan­va­rai­suut­ta. Lois­to olkoon paik­ka, jos­sa on hyvä hen­ki ja kaik­kien hyvä olla.

Perä­me­ren ran­nal­la sijait­se­va Iso­nie­men lei­ri­kes­kus on hau­ki­pu­taa­lai­sil­le tut­tu paik­ka jo 70-luvul­ta läh­tien. Van­ha lei­ri­kes­kus puret­tiin ja koko­naan uusien ajan­mu­kais­ten tilo­jen myö­tä lei­ri­kes­kuk­ses­sa on entis­tä parem­mat mah­dol­li­suu­det rip­pi­kou­lu­jen pitoon ja mui­hin kokoon­tu­mi­siin. Lei­ri­kes­kus pal­ve­lee kaik­kia Oulun seurakuntia.

Hau­ki­pu­taal­la ollaan iloi­sia, että uuden meren­ran­ta­lei­ri­kes­kuk­sen raken­nus­pai­kak­si vali­koi­tui lopul­ta juu­ri Iso­nie­mi. Lei­ri­kes­kuk­sen nimek­si tuli Lois­to nimi­kil­pai­lun myö­tä. Nimi jul­kis­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sis­sa syys­kuus­sa 2020.

Lois­to on hie­no paik­ka ja luon­non­lä­hei­nen sijain­ti meren ran­nal­la on erin­omai­nen. Pyö­räi­ly ja koko tapah­tu­ma oli kiva koke­mus, kiit­te­li­vät Eli­sa Rau­tio, Susan­ne Paa­so ja Sis­ko Kan­niai­nen mui­den osal­lis­tu­jien tapaan. Lei­ri­kes­kus ja seu­ra­kun­nan tapah­tu­mat kokoa­vat ja yhdis­tä­vät eri ikäi­siä osal­lis­tu­jia mukaan toimintaan.

Eli­sa Rau­tio ja Susan­ne Paa­so tutus­tui­vat Lois­toon nyt ensim­mäis­tä ker­taa. Sis­ko Kan­niai­nen oli käy­nyt Lois­tos­sa kah­des­ti aiemmin.

– Ran­nas­sa ole­va kota on myös upea paik­ka hil­jen­ty­mi­seen, sanoi Sis­ko Kanniainen.

Piis­pan­pyö­räi­lyyn osal­lis­tu­neil­la pyö­räi­ly­mat­ko­jen pituu­det vaih­te­li­vat läh­tö­pai­kas­ta riip­puen paris­ta­kym­me­nes­tä kilo­met­ris­tä yli 50 kilo­met­riin. Juh­laan tuli osal­lis­tu­jia myös jal­kai­sin ja autoilla.

Lois­ton siu­nan­nut­ta piis­paa avus­ti­vat Mar­jo Kemp­pai­nen, Ilk­ka Mäki­nen ja Jaak­ko Tuis­ku. Muka­na avus­ta­ji­na oli myös Nii­lo Peso­nen ja par­tio­lai­sia. Hau­ki­pu­taan lap­si­ryh­mä lau­loi Kai­sa Säk­ki­sen johdolla.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­ji­nä oli­vat Oulun hiip­pa­kun­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry ja Oulun ev. lut. seurakunnat.