“Lei­pä on loh­kais­tu kivestä”

Isohookanan yrittäjäsisarukset Markku (vas.), Mirelle ja Mikko Soralinkin toimipaikan pihamaalla Kellon Topinperäntiellä.Isohookanan yrittäjäsisarukset Markku (vas.), Mirelle ja Mikko Soralinkin toimipaikan pihamaalla Kellon Topinperäntiellä.

Kel­lo­lai­nen Sora­link­ki Oy juh­lis­ti toi­min­tan­sa 50-vuo­tis­tai­val­ta kut­su­mal­la yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, asiak­kai­ta ja kylä­läi­siä savu­po­ro­kei­tol­le ja kah­vil­le toi­mi­paik­kaan­sa Topin­pe­rän­tiel­le vii­me torstaina.

– Olim­me päät­tä­neet jo aiem­min, että kun 50 vuot­ta tulee täy­teen, niin sil­loin juh­li­taan yhdes­sä, ker­toi Sora­lin­kin Mirel­le Iso­hoo­ka­na juh­la­hu­mun keskeltä.

Kut­sua oli kuul­tu. Väkeä kävi päi­vän aika­na run­saas­ti ja varau­dut­tu oli sopi­vas­ti 200 kävi­jään. Tar­joi­lun oli kat­ta­nut kel­lo­lai­nen pito­pal­ve­lu Patarouva.

Sora­lin­kin toi­mia­laan kuu­lu­vat maa- ja kiviai­nes­ten myyn­ti, jalos­tus ja toi­mi­tuk­set sekä maan­ra­ken­nusu­ra­koin­ti. Työn­te­ki­jöi­tä on kym­men­kun­ta. Kalus­toon kuu­luu kol­me kaset­ti­au­toa, kai­vin­ko­ne ja kuusi pyö­rä­kuor­maa­jaa sekä mobii­li­seu­la. Yri­tys käyt­tää toi­min­nas­saan myös aliurakoitsijoita.

Sora­link­ki Oy:tä luot­saa­vat yrit­tä­jä­si­sa­ruk­set Mik­ko Iso­hoo­ka­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na sekä Mark­ku Iso­hoo­ka­na ja Mirel­le Isohookana.

Hei­dän äitin­sä, perus­ta­jiin kuu­lu­va Tuu­la Iso­hoo­ka­na oli myös päi­väs­sä muka­na. Toi­min­ta alkoi Ris­to ja Tuu­la Iso­hoo­ka­nan Putaan Beto­ni ja Soras­ta vuon­na 1971. Oikeas­taan kai­ken alku ja juu­ri oli Ris­ton isän Erk­ki Iso­hoo­ka­nan saman vuo­si­kym­me­nen alus­sa käyn­nis­tä­mä murskeasema.

– Lei­pä on loh­kais­tu kives­tä, luon­neh­ti Tuu­la Iso­hoo­ka­na men­nei­tä vuosikymmeniä.

Alus­ta alkaen Tuu­la Iso­hoo­ka­na ryh­tyi vas­taa­maan yri­tyk­sen pape­ri­töis­tä kotoa käsin. Hän oli alku­vuo­si­na töis­sä aptee­kis­sa, mut­ta siir­tyi sit­ten koko­naan oman yri­tyk­sen töi­den pariin. Myös toi­mis­tol­le val­mis­tui tilat Topinperäntielle.

– Tyy­pil­lis­tä per­hey­ri­tyk­sel­lem­me on aina ollut, että myös nai­set ovat sii­nä vah­vas­ti mukana.

Tänä päi­vä­nä Sora­lin­kin toi­min­ta jat­kuu per­heen nuo­rem­man pol­ven luot­saa­ma­na. Suku­pol­ven­vaih­dos teh­tiin 2014. Jat­ku­vuut­ta­kin on tie­dos­sa tule­vai­suu­des­sa, sil­lä lap­sen­lap­sia­kin on jo kou­lut­tau­tu­nut alal­le ja tul­lut mukaan.

Alal­la toi­mit­tiin alkuun vain kesä­ai­ka­na. Kysyn­nän lisään­tyes­sä toi­min­ta laa­je­ni ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sek­si ja myyn­nin kas­vaes­sa omis­tuk­seen alet­tiin hank­kia lisää maa-aines­ten ottoon sopi­via hiek­ka­mai­ta. Beto­nin ohel­la lisään­tyi siten myös hiek­ka- ja murs­ke­tuot­tei­den myynti.

Vuos­kym­men­ten kulues­sa yri­tys­toi­min­ta on laa­jen­tu­nut, sitä on eriy­tet­ty ja myy­ty­kin osin, toi­mi­ni­mi­nä muis­te­taan myös Asvalt­ti­pu­das ja Kel­lon Kuivalaasti.

Lap­set Mark­ku, Mik­ko ja Mirel­le tuli­vat vuo­rol­laan mukaan per­hey­ri­tyk­seen, pojat ensik­si ja tytär vii­mek­si vuon­na 1999. Beto­nia­se­man yrit­tä­jä­per­he pää­tyi myy­mään pois vuon­na 2003, jon­ka jäl­keen toi­min­ta jat­kui soraan ja hiek­kaan kes­kit­tyen Sora­link­ki Oy:nä.

Toi­min­ta-alu­ee­na on Oulun seu­tu ja ympä­ris­tö­kun­nat. Asiak­kai­na ovat yksi­tyi­set raken­ta­jat, raken­nus­liik­keet ja kunnat.

Yri­tyk­sen toi­min­ta aio­taan pitää nykyi­ses­sä pie­ny­ri­tyk­sen mit­ta­kaa­vas­sa, ajas­sa ja maa­il­man muu­tok­sis­sa mat­kas­sa pysyen. Perus­ta­na ja vah­vuu­te­na ovat pit­kä­ai­kai­set asia­kas­suh­teet ja osaa­vat, vas­tuu­ta kan­ta­vat työntekijät.

Yri­tys koe­taan tär­keäk­si toi­mi­jak­si osa­na kyläyh­tei­söä. Kel­lo­lai­nen Han­nu Pie­ti­lä sanoi, että yri­tys on kyen­nyt muun­tau­tu­maan ja vas­taa­maan ajan haas­tei­siin, ja on per­hey­ri­tyk­se­nä esi­mer­kil­li­nen malli.

TILAA RANTAPOHJA TÄSTÄ.