Lea­der-ryh­mät hyväksyttiin

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö on hyväk­sy­nyt 52 Lea­der-ryh­mää eli pai­kal­lis­ta toi­min­ta­ryh­mää rahoi­tus­kau­del­le 2023–2027. Pää­tök­sel­lä minis­te­riö osoit­ti Lea­der-ryh­mil­le maa­seu­dun pai­kal­li­seen kehit­tä­mi­seen 223 mil­joo­naa euroa.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la toi­mii Oulun Seu­dun Lea­der ry, johon kuu­lu­vat Ii, Kem­pe­le, Muhos, Oulu, Pudas­jär­vi ja Uta­jär­vi. Oulun Seu­dun Lea­de­rin suun­taa anta­va rahoi­tus­ke­hys on 7,915 mil­joo­naa euroa, joka on toi­sek­si suu­rin rahoi­tus­ke­hys kai­kis­ta ryh­mis­tä. Tätä suu­rem­man rahoi­tus­ke­hyk­sen omaa Aktion Öster­bot­ten r.f.

Oulun Seu­dun Lea­der ry tar­jo­aa rahoi­tus­ta yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le sekä nuor­ten omiin projekteihin.

Lea­der-ryh­mien pai­kal­li­sil­la toi­mil­la paran­ne­taan maa­seu­dun elin­voi­mai­suut­ta, kehi­te­tään pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja ja elin­kei­no­ja, tue­taan mik­ro­y­ri­tyk­siä ja yrit­tä­jyyt­tä ja lisä­tään osal­li­suut­ta, tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suut­ta. Lea­der-toi­min­ta on ihmis­ten ja yhtei­sö­jen akti­voin­tia ja neu­von­taa sekä rahoi­tus­ta ideoi­den toteuttamiseksi.

Ryh­mät rahoit­ta­vat oman pai­kal­li­sen kehit­tä­mis­stra­te­gian­sa mukai­sia kehit­tä­mis­hank­kei­ta ja yri­tys­tu­kia. Lea­der-ryh­mät ovat maa­seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­siä, jois­sa ovat muka­na alu­een asuk­kaat ja aluet­ta kehit­tä­vät yhtei­söt, kuten jär­jes­tö­jä, yri­tyk­siä ja alu­een kun­nat. Ryh­miä on kai­kil­la Suo­men maa­seu­tua­lueil­la. Lea­der-rahoi­tuk­sen pii­ris­sä on yhteen­sä run­saat 2,5 mil­joo­naa maaseutuasukasta.