Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti 10 vuot­ta: “Yhdes­sä saam­me kaik­kea hyvää ja iha­naa aikaan”

Yhteis­työs­sä on voi­maa, tuli toden­net­tua Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din 10-vuo­tis­synt­tä­reil­lä vii­me tors­tai-ilta­na. Tapah­tu­maa vie­tet­tiin toi­min­nal­li­ses­ti avoi­mien ovien mer­keis­sä. Päi­vä­ko­din väki yhdes­sä las­ten kans­sa oli son­nus­ta­nut päi­vä­ko­din juhlatunnelmaan.

Osas­toil­le oli teh­ty monen­lai­sia tehtävä‑, seikkailu‑, leik­ki- ja lii­kun­ta­pis­tei­tä. Esil­lä oli myös las­ten teke­mää tai­det­ta ja aulas­sa kuul­tiin aikuis­ten esit­tä­mää elä­vää musiik­kia. Ruo­ka­las­sa saat­toi naut­tia let­tu­ja ja voh­ve­lei­ta. Mukaan oli kut­sut­tu per­hei­den ohel­la myös enti­siä päi­vä­ko­din työntekijöitä.

– Yhdes­sä teke­mi­ses­sä ja tii­mi­työs­sä on voi­maa, jol­la saa­daan kaik­kea iha­naa aikaan, sum­ma­si päi­vä­ko­din joh­ta­ja Anu Heik­ki­nen.

– Meil­lä on tääl­lä työs­ken­te­le­mäs­sä las­ten hyväk­si upea monio­saa­jien jouk­ko, jos­sa täy­den­näm­me toi­nen toi­siam­me. Päi­vä­ko­din tar­pei­siin suun­ni­tel­lut ja raken­ne­tut puit­teet ovat myös erinomaiset.

10-vuo­tis­juh­la ja avoi­mien ovien ilta halut­tiin jär­jes­tää sik­si­kin, että van­hem­mat pää­se­vät tutus­tu­maan lähem­min päi­vä­ko­din tiloi­hin ja toi­min­taan sekä tule­maan tutuik­si. Muka­na oli myös useam­man lap­sen van­hem­pia, joil­le päi­vä­ko­ti on tut­tu koko kulu­neen kym­men­vuo­tis­kau­den ajalta.

Anu Heik­ki­sen mukaan Län­si­tuu­len päi­vä­ko­dis­sa halu­taan kuul­la las­ten mie­li­pi­tei­tä arjen toi­min­taa suunniteltaessa.

– Las­ten osal­li­suu­den ohel­la pai­no­tam­me luon­toa ja ret­kei­lyä oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä, sanoi Heik­ki­nen. Yhtei­sö­ko­ta piha­pii­ris­sä tar­jo­aa muka­vat puit­teet ulko­na tou­hua­mi­seen. Päi­vä­ko­din lii­kun­ta­sa­li on kovas­sa käy­tös­sä. Luon­to näkyy myös päi­vä­ko­din osas­to­jen nimis­sä, ja luon­toai­hei­sia teh­tä­viä oli myös synt­tä­ri-illan teh­tä­vä­pis­teil­lä. Päi­vä­ko­dis­ta löy­ty­vät Siilen‑, Ketun‑, Suden- ja Ora­van­pe­sät, jot­ka on ikä­luo­kit­tain jaet­tu vie­lä värein.

Tapah­tu­maan per­heen kol­men tyt­tä­ren kans­sa osal­lis­tu­nut Tuuk­ka Ket­tu­nen ker­toi ole­van­sa tyy­ty­väi­nen Län­si­tuu­len päi­vä­ko­tiin ja tors­tai-illan tapah­tu­maan, jon­ka ohjel­mas­sa oli monen­lais­ta toi­min­taa ja seik­kai­lu­ja. Per­heen lap­sis­ta kak­si van­hin­ta on päi­vä­hoi­dos­sa ja nuo­rin käy kerhossa.

– Päi­vä­ko­ti on iso, tur­val­li­nen ja luon­non­lä­hei­nen. Muka­vaa, että arjes­sa lap­set ulkoi­le­vat pal­jon ja luon­to huo­mioi­daan hyvin. Nyky­kau­pun­ki­lai­sil­la luon­to hel­pos­ti unoh­tuu. Piha­pii­ris­sä ole­va kota on myös kiva, sum­ma­si Kettunen.

Kun Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti val­mis­tui ja avat­tiin 10 vuot­ta sit­ten, Päi­vi Finn­berg päät­ti hakea ja siir­tyä työs­ken­te­le­mään Län­si­tuu­leen Suo-Ukon päi­vä­ko­dis­ta. Sitä ennen hän oli toi­mi­nut myös perhepäivähoitajana.

– Alkuun­han tämä tun­tui hir­veän isol­ta, mut­ta eri osas­tot on por­ras­tet­tu hyvin omik­si pie­nem­mik­si ja toi­mi­vik­si yksi­köik­seen, kuvai­li Finnberg.

Hän oli oman osas­ton­sa las­ten kans­sa val­mis­tel­lut päi­vä­ko­din synt­tä­rei­tä­kin sil­mäl­lä­pi­täen Afrik­ka-seik­kai­lua ja ‑huo­net­ta. Las­ten kans­sa oli jo aiem­min teh­ty mie­li­ku­vi­tus­mat­ko­ja Afrik­kaan: ensik­si tur­va- ja pas­sin­tar­kas­tuk­seen, len­to­mat­ka ja peril­le koh­tee­seen. Afrik­ka-huo­nee­seen on koot­tu monen­lais­ta Afrik­ka-aiheis­ta rekvi­siit­taa eläi­mi­neen ja ääni­neen. Las­ten kans­sa on myös mais­tel­tu sikä­läi­siä makuja.

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­dis­sa on yli 200 las­ta päi­vä­hoi­dos­sa ja neli­sen­kym­men­tä las­ta muka­na avoi­men päi­vä­ko­din toi­min­nas­sa. Län­si­tuu­li on Oulun poh­joi­sen alu­een ainut vuo­ro­päi­vä­ko­ti, joka on avoin­na joka päi­vä kel­lo 5.15–22.30. Hen­ki­lö­kun­taa on 55.

Hau­ki­pu­taan län­si­puo­li on lap­si­ri­kas­ta aluet­ta, jos­sa asu­kas­mää­rä kas­vaa ja raken­ta­mi­nen on vil­kas­ta myös tule­vai­suu­des­sa. Län­si­tuu­len päi­vä­ko­tiin on jat­ku­va jono. Päi­vä­hoi­to­ti­lan­net­ta Län­si­tuu­les­sa tulee hel­pot­ta­maan alu­eel­le hank­keil­la ole­va uusi tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti 0–5‑vuotiaille Meri­tuu­li 1:een.

Päi­vä­ko­din synt­tä­ri­vie­raat kiit­te­li­vät illan antia. Teke­mis­tä ja kat­so­mis­ta oli niin pal­jon, ettei kotiin oli­si mal­tet­tu läh­teä lain­kaan. Päi­vä­ko­din keit­tiöl­lä oli val­mis­tau­dut­tu juh­laan teke­mäl­lä ämpä­ri­kau­pal­la tai­ki­naa ja pais­tet­tu let­tu­ja ja voh­ve­lei­ta ura­kal­la. Kuten isoi­hin ja kivoi­hin juh­liin kuu­luu, her­kut­te­le­maan pääs­tiin vie­lä per­jan­tai­na rääppiäisissä.