Koi­te­lin mat­kai­lua­lu­eel­le hae­taan nyt kehittäjää

Koitelinkoski on yli kolmen kilometrin pituinen, lähes luonnontilainen Kiiminkijoen koskialue. Koitelin koskialue koostuu kolmesta saaresta; Sahasaaresta, Myllysaaresta ja Tulisaaresta. Saaria yhdistävät riippusillat, jotka ovat varsinkin lapsien mieleen. (Kuva: Visit Oulu)Koitelinkoski on yli kolmen kilometrin pituinen, lähes luonnontilainen Kiiminkijoen koskialue. Koitelin koskialue koostuu kolmesta saaresta; Sahasaaresta, Myllysaaresta ja Tulisaaresta. Saaria yhdistävät riippusillat, jotka ovat varsinkin lapsien mieleen. (Kuva: Visit Oulu)

Oulun kau­pun­ki etsii Koi­te­lin mat­kai­lua­lu­eel­le kehit­tä­jää, joka toteut­tai­si esi­mer­kik­si kokoon­tu­mis­ti­lo­ja alu­een moni­puo­li­sel­le kävi­jä­ryh­mäl­le. Hake­mus­ten jät­tö­ai­ka alkoi 2.5. Hake­mus­ten jät­tö­ai­ka päät­tyy 31.8.2023

Toteut­ta­jan valin­nas­sa kiin­ni­te­tään muun muas­sa maan­käy­tön suun­ni­tel­man sovel­tu­vuu­teen alu­eel­le, toteut­ta­mis­ta­paan, vai­heis­tuk­seen ja aika­tau­luun sekä hank­keen mat­kai­lul­li­sen lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man rea­lis­ti­suu­teen ja inves­toin­nin toteut­ta­mis­var­muu­teen. Koi­te­li on Oulus­sa sijait­se­va ainut­laa­tui­nen ja maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas matkailunähtävyys.

Oulun kau­pun­ki­stra­te­gian 2030 yhte­nä toi­men­pi­tee­nä on Oulun lähi­luon­to- ja ret­kei­ly­koh­tei­siin panos­ta­mi­nen. Kau­pun­ki kehit­tää luon­to­koh­tei­den ja rei­tis­tö­jen hou­kut­te­le­vuut­ta ja saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja siten vah­vis­taa Oulun matkailuvetovoimaa.

Koi­te­li on maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas mat­kai­lu­näh­tä­vyys, jol­la on myös kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ta arvoa. Koi­te­lis­sa voi kokea luon­non­kau­neu­den, ret­keil­lä, uida, kalas­taa, viet­tää vapaa-aikaa ran­ta­kal­liol­la ja naut­tia pik­ni­kiä tau­ko­pai­koil­la. Kohi­se­vat kos­ket anta­vat elä­myk­siä eri­ta­soi­sil­le melo­jil­le. Alu­eel­la vie­rai­lee vuo­sit­tain noin 80 000 kävijää.

Vuo­den 2017 mat­kai­lu­tut­ki­muk­sen mukaan suo­si­tuin mat­kai­li­joi­den käyn­ti­koh­de Oulun lähia­lu­een luon­to- ja ret­kei­ly­koh­teis­ta oli Koiteli.