Läh­tö­lau­kaus Vir­pi­nie­men kehittämiselle

Virpiniemen kävijämäärä halutaan moninkertaistaa kehittämällä urheilun, liikunnan ja retkeilyn olosuhteita. Myös majoituspaikkoja tarvitaan lisää.

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin kes­kuk­sek­si on tar­koi­tus saa­da käyn­tiin ensi vuon­na. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta ja Busi­ness Oulu lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta mer­kit­si­vät tie­dok­si Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jota esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le hyväksyttäväksi.

Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man suo­si­tuk­set ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set aio­taan tuo­da kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon nopeal­la aika­tau­lul­la. Tavoit­tee­na on, että kau­pun­gin omat paran­nus­hank­keet alu­eel­la saa­tai­siin käyn­tiin ensi vuo­den aika­na. Kes­keis­tä Vir­pi­nie­men kehit­ty­mi­sel­le on eri­tyi­ses­ti vuo­sien 2023–2024 toi­met sekä kehi­tys­työn ja yhteis­työn jat­ku­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen eri toi­mi­joi­den kanssa.

Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man päi­vi­tys­työn toteut­ta­vat Oulun kau­pun­gin Busi­nes­sOu­lu ‑lii­ke­lai­tos, Ympä­ris­tö ja yhdys­kun­ta­pal­ve­lut, Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja Kon­ser­ni­hal­lin­to. Suun­ni­tel­ma­työn toteut­ta­jak­si valit­tiin kil­pai­lu­tuk­sen perus­teel­la Fit­ness Media Oy. Kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät kak­si pala­ve­ria pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa toteu­tet­tiin lop­pu­vuo­des­ta. Osan­ot­to nii­hin oli laaja.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tä­vät vuo­den 2023 talous­ar­vioon Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­seen 135 000 euroa suun­nit­te­lu­työ­hön, 80 000 euroa inves­toin­tei­hin, 20 000 euroa aluei­sän­nöin­nin jär­jes­tä­mi­seen osto­pal­ve­lu­na Vir­pi­nie­men alu­eel­la sekä 10 000 euroa mark­ki­noin­tiin. Resurs­sien käyt­tö täs­men­tyy ensi vuo­den käyt­tö­suun­ni­tel­mas­sa. Talous­ar­vios­ta ja talous­suun­ni­tel­mas­ta päät­tää kau­pun­gin­val­tuus­to joulukuussa.

Suun­nit­te­lu­vuo­del­le 2024 on alus­ta­vas­ti varat­tu 325 000 euroa ja vuo­del­le 2025 265 000 euroa käyt­tö­ta­lous- ja investointikustannuksiin.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den toi­mia­laan kuu­luu ulkoi­lu- ja luon­to­rei­tis­tö­jen ja opas­tuk­sen suun­nit­te­lu ja paran­ta­mi­nen. Toi­met kos­ke­vat hiih­toa, maas­to­pyö­räi­lyä ja muu­ta luon­nos­sa liik­ku­mis­ta maas­tos­sa. Fris­bee­golf-alue ja hevos­rei­tis­töt eivät sisäl­ly tähän suun­nit­te­lu­työ­hön. Lisäk­si suun­ni­tel­laan uusia tau­ko­paik­ko­ja, kun­to­por­tai­ta ja mäen­las­kua­lu­een ja kil­pai­lua­lu­een kehit­tä­mis­tä. Ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta toteu­tet­tai­siin vaiheistetusti.

Kon­kreet­ti­si­na tar­pei­na, jois­sa myös Oulun kau­pun­gin tuli­si olla aktii­vi­nen, ovat alu­een pal­ve­lu­kes­kuk­sen jat­ko­suun­nit­te­lu, kehit­tä­mis­työn koor­di­noin­ti ja alu­een toi­mi­joi­den neu­vot­te­lu­kun­nan vetä­mi­nen. Myös uusien alu­eel­le sijoit­tu­vien toi­mi­joi­den haus­sa ja alu­een inves­toin­tien edis­tä­mi­ses­sä Oulun kau­pun­ki voi edel­leen ede­saut­taa Vir­pi­nie­men kehitystä.

Busi­nes­sOu­lu osal­lis­tuu jat­kos­sa alu­een kehit­tä­mis­tä koor­di­noi­vaan työ­hön, alu­een inves­toin­tien edis­tä­mi­seen, sijoit­tu­jien hakuun sekä Vir­pi­nie­men alu­een toi­mi­joi­ta kokoa­van neu­vot­te­lu­kun­nan työ­hön oman talous­ar­vion­sa puitteissa.

Vuo­des­ta 2007 läh­tien Vir­pi­nie­meen alu­een kehit­tä­mi­ses­tä on teh­ty seit­se­män suun­ni­tel­maa tai sen päi­vi­tys­tä. Nii­den toteu­tu­mi­nen on jää­nyt vaa­ti­mat­to­mak­si eri syis­tä. Nyt kehit­tä­mis­työ­hön läh­det­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vuo­den 2021 teke­män pää­tök­sen mukaisesti.

Vir­pi­nie­men visio 2025 on kehit­tää alu­ees­ta moni­la­ji­nen urhei­lun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin kes­kus. Vir­pi­nie­mes­tä tuli­si kan­sal­li­sen ja kan­sain­vä­li­sen tason akti­vi­teet­ti- ja mat­kai­lu­kes­kus, joka toi­mi­si myös huip­pu-urhei­lun osaa­mi­sen ja ‑val­men­ta­mi­sen kes­kit­ty­mä­nä Poh­jois-Suo­mes­sa. Tavoit­tee­na on, että kävi­jä­mää­rä kas­vai­si mer­kit­tä­väs­ti ja Vir­pi­nie­mi oli­si myös Oulun mat­kai­lun veto­voi­ma­te­ki­jä. Ret­kei­lyn, lii­kun­nan ja urhei­lun olo­suh­tei­den ja pal­ve­lui­den paran­ta­mi­sen ohel­la tavoit­tee­na on lisä­tä alu­een majoi­tus­ka­pa­si­teet­tia yöpyjille.