Kylä­alu­een laa­jen­ta­mi­ses­ta ja raken­nus­pai­kois­ta käden­vään­töä – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va lähes­tyy maalia

Kyläalueita laajennettiin asukkaiden toiveiden mukaisesti uudessa luonnoksessa. Kyläalueet näkyvät kaavakuvassa ruskeina. (Kuva: Oulun kaupunki)Kyläalueita laajennettiin asukkaiden toiveiden mukaisesti uudessa luonnoksessa. Kyläalueet näkyvät kaavakuvassa ruskeina. (Kuva: Oulun kaupunki)

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län sekä Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va­työö­tä on teh­ty vuo­des­ta 2015. Vuon­na 2017 teh­tiin kylä­sel­vi­tys yhteis­työs­sä asuk­kai­den kans­sa. Vuo­den 2019 kevääl­lä osay­leis­kaa­van luon­nos tuli näh­tä­vil­le, mut­ta se palau­tet­tiin val­mis­te­luun. Vii­me vuo­den lopul­la näh­tä­vil­lä oli uudel­leen laa­dit­tu kaa­vaeh­do­tus, joka koki edel­tä­jän­sä koh­ta­lon. Pro­ses­sin aika­na Oulun kaa­voi­tus on väläy­tel­lyt mah­dol­li­suut­ta luo­pua koko yleis­kaa­van laa­din­nas­ta, jos sopua ei saa­da aikaan. Nyt yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on jäl­leen aset­ta­nut näh­tä­vil­le uuden osay­leis­kaa­van luonnoksen.

Tähän men­nes­sä kaa­van ete­ne­mi­nen on karah­ta­nut kivil­le muun muas­sa sen vuok­si, että raken­nus­paik­ko­jen mää­rit­te­lys­tä on ollut eri­mie­li­syyt­tä kaa­voit­ta­jan ja kylä­läis­ten välil­lä. Kylä­alu­een tiuk­ka rajaus on kylä­läis­ten mukaan saat­ta­nut maa­no­mis­ta­jat eriar­voi­seen ase­maan. Alun­pe­rin kaa­van oli tar­koi­tus olla raken­nus­paik­ka­koh­tai­nen, mut­ta sii­tä jou­dut­tiin luo­pu­maan ja nyt näh­tä­vil­le ase­tet­tu kaa­va on yleis­piir­tei­nen. Tämä tar­koit­taa sitä, että yksit­täi­siä raken­nus­paik­ko­ja ei ole kaa­vas­sa osoi­tet­tu ja jokai­sen alu­eel­le raken­ta­maan halua­van on haet­ta­va suunnittelutarveratkaisua.

Edel­li­sen näh­tä­vil­lä­olon aika­na osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta jätet­tiin usei­ta lausun­to­ja ja muis­tu­tuk­sia, jois­sa esi­tet­tiin muun muas­sa kylä­alu­een laajentamista.

Kylä­alu­een laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­viin muis­tu­tuk­siin ja kah­teen pai­kal­li­ses­ti arvok­kaan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­koh­teen mer­kin­nän pois­ta­mis­ta vaa­ti­vaan muis­tu­tuk­seen lau­ta­kun­ta vas­ta­si myön­tei­ses­ti. Eri­tyi­ses­ti kylä­aluei­den muut­ta­mi­nen kat­sot­tiin niin mer­kit­tä­väk­si muu­tok­sek­si, että se edel­lyt­tää uut­ta näh­tä­vil­le aset­ta­mis­ta. Lisäk­si kaa­va­kart­taan on päi­vi­tet­ty suun­nit­te­lua­lu­eel­le muo­dos­te­tut uudet luon­non­suo­je­lua­lu­eet Maja­vao­jan läheisyydessä.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen Jor­ma Les­ke­lä (kesk.) ker­too, että Hon­ka­sen­tien, Taka­lon­tien ja Nur­mi­jär­ven suun­nan kylä­aluei­ta on laa­jen­net­tu kylä­läis­ten esi­tys­ten mukaisesti.

– Lau­ta­kun­ta oli yksi­mie­li­nen sii­tä, että nämä muu­tok­set teh­dään, Les­ke­lä kuvailee.

Hän uskoo, että pit­kään jat­ku­nut pro­ses­si lähes­tyy nyt maa­lia ja par­haas­sa tapauk­ses­sa kaa­va on lain­voi­mai­nen jo lop­pu­ke­säs­tä tai alkusyksystä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.