Kun­nia­no­soi­tus vete­raa­neil­le poikkeusoloissakin

Haukiputaan sankarivainajien muistomerkillä Rauno Heikkinen, Jaakko Tuisku ja Pauli Greus.

Tänään maa­nan­tai­na kan­sal­li­se­na vete­raa­ni­päi­vä­nä muis­tet­tiin sotiem­me vete­raa­ne­ja monin tavoin, mut­ta koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta joh­tuen tavan­omai­sis­ta perin­teis­tä poi­ke­ten. Hau­ki­pu­taal­la on halut­tu jär­jes­tää aina oma vete­raa­ni­juh­la Ouluun liit­ty­mi­sen jäl­keen­kin, jol­loin myös juh­lia yhdistettiin.

Sep­pe­leen­las­ku jär­jes­tet­tiin tänä­kin vuon­na, mut­ta ilman mui­ta juh­lal­li­suuk­sia ja ylei­söä. Hau­ki­pu­taan vete­raa­ni­juh­lan jär­jes­te­lyis­sä ovat muka­na perin­tei­ses­ti Hau­ki­pu­taan rin­ta­ma­ve­te­raa­nien ja seu­ra­kun­nan ohel­la LC Haukipudas/Kello ja LC Haukipudas.

Sep­pe­leen­las­kun ja ja yhdes­sä lau­le­tun vir­ren ohel­la muis­tel­tiin tuo­kio sota-aiko­ja ja vete­raa­nien uhrauk­sia itse­näi­sen Suo­men puo­les­ta. Juu­ri nyt tuli kulu­neek­si 75 vuot­ta Lapin sodan päättymisestä.

Rau­no Heik­ki­nen las­ke­mas­sa seppelettä.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku sanoi, että on hie­noa, että vete­raa­nien muis­ta­mi­sen perin­net­tä halu­taan kun­nioit­taa näin poik­keus­ti­lan­tees­sa­kin. Lei­jo­nien Han­nu Lil­ja­mon puhe­li­mes­ta kuun­nel­tiin Fin­lan­dia-hym­ni, joka oli jul­kais­tu aamul­la yli 1000 hen­gen vir­tu­aa­li­kuo­ron lau­la­ma­na val­tio­neu­vos­ton You­tu­be-kana­val­la. Muut­kin juh­lal­li­suu­det ja muis­ta­mi­set siir­ty­vät pää­osin verkkoon.

– Nyt tämä val­lit­se­va poik­keus­ti­lan­ne saat­taa tun­tua pit­käl­tä, mut­ta sota kes­ti vii­si vuot­ta, emme­kö­hän me jak­sa tämän koro­na-ajan, sanoi rin­ta­ma­ve­te­raa­nien Rau­no Heik­ki­nen. Yhdis­tyk­sen Pau­li Greus ja Eine Mus­to­nen vakuut­ti­vat myös, ettei­vät sei­nät kaa­du pääl­le; arki sujuu ja lähei­set aut­ta­vat kaup­pa-asiois­sa. Monen­lais­ta apua on tar­jol­la eri tahoil­ta. Vaih­te­lua arkeen saa ulkoilemalla.

– Ker­ros­ta­los­sa asues­sa aika saat­tai­si tun­tua pitem­mäl­tä, jos ei pää­se niin hel­pos­ti ulos ja luon­toon, sanoi Pau­li Greus. Hän ker­toi itse hiih­tä­neen­sä paljon.

Hau­ki­pu­taal­la on sotiem­me vete­raa­ne­ja tie­dos­sa enää 12, jois­ta nai­sia on yhdek­sän ja mie­hiä kol­me. Poh­jois-Poh­jan­maal­la vete­raa­ne­ja on yli 700. Koko maas­sa vete­raa­ne­ja on elos­sa noin 8000 ja kes­ki-ikä on 94 vuot­ta. Joka vuo­si kes­kuu­des­tam­me pois­tuu noin 2000 veteraania.

Suo­mes­sa toi­mii nel­jä val­ta­kun­nal­lis­ta vete­raa­ni­jär­jes­töä, jot­ka ovat vii­me vuo­si­na tii­vis­tä­neet yhteis­työ­tä. Toi­min­ta suun­tau­tuu tule­vai­suu­des­sa rivien har­ven­tues­sa vete­raa­nien perin­teen vaalimiseen.

Sep­pe­leen­las­kun jŠälkeen Jaak­ko Tuis­ku (vas.), Rau­no Heik­ki­nen, Pau­li Greus, Han­nu Lil­ja­mo ja Eine Mus­to­nen lau­loi­vat yhdes­sä vir­ren vete­raa­nien kun­niak­si Hau­ki­pu­taan kirkkopihalla.