Koro­na-avus­tuk­sia urhei­luseu­roil­le – KKP pää­see avus­tuk­sen tur­vin kevyem­min mie­lin tulevaan

KKP:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Korhonen on luonnostellut uusia suunnitelmia harrastajien rekrytointiin, jotta kaikki on valmiina poikkeustilanteen loppuessa. (Kuva: Teea Tunturi)KKP:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Korhonen on luonnostellut uusia suunnitelmia harrastajien rekrytointiin, jotta kaikki on valmiina poikkeustilanteen loppuessa. (Kuva: Teea Tunturi)

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 1 983 200 euroa koro­na-avus­tuk­si­na urhei­luseu­roil­le. Avus­tuk­sen tavoit­tee­na on lie­vit­tää koro­na­pan­de­mian seu­roil­le aiheut­ta­mia talou­del­li­sia menetyksiä.

Avus­tuk­sel­la tur­va­taan urhei­luseu­ro­jen toi­min­taa sekä las­ten ja nuor­ten tavoit­teel­li­sen kil­pa- ja huip­pu-urhei­lun edel­ly­tyk­siä pan­de­mian aiheut­ta­ma­na poik­keus­ai­ka­na. Avus­tus­ta sai kaik­ki­aan 279 lii­kun­ta-ja urhei­luseu­raa. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta tukea ovat saa­neet Kii­min­gin Kiek­ko-Pojat 15 000 euroa, Hau­ki­pu­taan Heit­to 4 000 euroa ja Voi­mis­te­lu- ja Urhei­luseu­ra Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat 5 000 euroa. Vii­me vuon­na samat seu­rat sai­vat vas­taa­vaa tukea kukin 3 000 euroa. Vuon­na 2020 myös Kii­min­gin Urhei­li­jat sai kyseis­tä tukea 5 000 euroa.

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien toi­min­nan­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Kor­ho­nen luon­neh­tii nyt saa­dun tien mää­rää todel­li­sek­si yllätykseksi.

– Ennak­ko-odo­tuk­sem­me oli­vat erit­täin mal­til­li­set tuki­haun ehto­jen sekä sen joh­dos­ta, että saim­me pie­nen tuen jo aiemmin.

Kor­ho­nen sanoo, että tuen hakuai­ka­tau­lu oli erit­täin haas­ta­va, sil­lä tie­toi­hin piti lait­taa luvut tam­mi­kuun lop­puun saak­ka ja hake­mus piti olla val­mii­na jo 15.2.

– Ilman omaa kir­jan­pi­tä­jä­taus­taa ja hyvää tili­toi­mis­toa ei hake­muk­sen teko oli­si onnis­tu­nut. Jäi­kö­hän monel­ta seu­ral­ta hek­mus tämän vuok­si teke­mät­tä, hän pohtii.

KKP:ssä ladat­tiin hake­muk­seen kaik­ki peliin ja se tuot­ti tulos­ta. Tuo 15 000 euron tuki kat­taa seu­ral­le koro­nan vuok­si syn­ty­nees­tä ali­jää­mäs­tä 20 prosenttia.

– Tuki ei pois­ta tule­via sopeu­tus­toi­mia ja lomau­tuk­sia. Nämä hoi­de­taan seu­ras­sa kui­ten­kin niin, että var­si­nai­seen toi­min­taan ei tule muu­tok­sia ja seu­ran kehi­tys jat­kuu normaalisti.

Nyt myön­net­tyä avus­tus­ta saa käyt­tää 1.6.2020–31.1.2021 syn­ty­nei­siin toi­mi­ti­lo­jen vuo­kris­ta aiheu­tu­nei­siin kului­hin, sekä ohjaa­jien ja val­men­ta­jien palk­ka­ku­lui­hin. Hake­mus­ten arvioin­nis­sa otet­tiin huo­mioon vuon­na 2020 seu­roil­le minis­te­riös­tä jae­tut aikai­sem­mat avus­tuk­set. Mää­rä­ra­hois­ta pää­tet­tiin lisätalousarviossa.

Koro­na­vuot­ta Veli-Mat­ti Kor­ho­nen luon­neh­tii huolentäyteiseksi.

– Olen jutel­lut todel­la pal­jon mui­den seu­ro­jen työ­te­ki­jöi­den kans­sa. Ilma­pii­ri seu­ro­jen työn­te­ki­jöil­lä on peri­aat­tees­sa kuin kou­lu­jen reh­to­reil­la. Huo­li on kova sekä “oppi­lais­ta” että “opet­ta­jis­ta”.

Epä­var­ma ja poik­keuk­sel­li­nen tilan­ne on näky­nyt seu­ras­sa siten, että vii­me syk­sy­nä uusia har­ras­ta­jia ei juu­ri­kaan jouk­kuei­siin tul­lut. Myös nor­maa­lia useam­pi on lopet­ta­nut harrastamisen.

– Ylei­sel­lä tasol­la syi­tä ovat olleet pel­ko tau­dis­ta ja väsy­mi­nen sii­hen että toi­min­taa on ja ei ole. Lisäk­si per­hei­den van­hem­mil­ta on men­nyt työ­paik­ko­ja ja yri­tyk­siä alta. Lomau­tuk­set ja työt­tö­myy­det vai­kut­ta­vat sii­hen, että mie­ti­tään myös har­ras­tus­toi­min­nan kustannuksia.

KKP:ssä on Kor­ho­sen mukaan nou­da­tet­tu viran­omais­mää­räyk­siä pil­kul­leen ja vähän sen ylikin.

– Vuo­den aika­na toi­min­nas­sam­me ollut muu­ta­mia karan­tee­ni sekä altis­tu­mi­sia. Har­ras­ta­ja­mää­rän suh­teu­tet­tu­na mää­rät ovat olleet todel­la pieniä.

KKP:ssä on 2 200 jäsen­tä, joten se lii­kut­taa laa­jaa jouk­koa niin jää­kie­kon kuin jal­ka­pal­lon­kin paris­sa. Uute­na laji­na seu­ras­sa on nous­sut esiin sali­ban­dy, jon­ka toteut­ta­mis­ta par­hail­laan suunnitellaan.

– Onnek­si koro­na­ti­lan­ne näyt­tää nyt paran­tu­van. Mikä­li virus­muun­nok­sia ei ilme­ne, niin tule­va kausi voi olla jo lähel­lä nor­maa­lia. Odo­tan­kin nyt kevääl­lä jal­ka­pal­lo­ryh­mien ja syk­syl­lä jää­kiek­ko­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mis­piik­kiä. Sii­hen pitää seu­ran olla nyt valmiina.

Kor­ho­nen uskoo, että minis­te­riön tuen muo­dos­sa saa­tu piris­tys­ruis­ke hei­jas­tuu seu­ran kaik­kien jäsen­ten ja jäsen­per­hei­den kaut­ta posi­tii­vi­sel­la taval­la koko alueelle.