Kii­min­ki­joel­la ja Olha­van­joel­la jääpatoriski

Jäiden kasautumien padottaa vettä Kiiminkijoen Honkasensuvannolla ja Salvatinsaaren kohdalla. Kuva on otettu 21.4. (Kuva: Riku Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Poh­jois-Poh­jan­maan joil­le ennus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä pie­nem­piä kevät­tul­va­huip­pu­jaan. Tähän men­nes­sä tul­va­ke­vät 2021 on ollut Poh­jois-Poh­jan­maan joki­ve­sis­tö­jen osal­ta rauhallinen.

Kii­min­ki­joel­la jäät ovat alka­neet liik­kua ja niis­tä on syn­ty­nyt suvan­to­jen ylä­osiin jää­pa­to­ja. Jää­ka­sau­mia on havait­tu aina­kin Honkasen‑, Nie­me­län- ja Pason­su­van­nos­sa. Nie­me­län­su­van­nos­ta jää­pa­toa on puret­tu kai­vin­ko­neel­la, sil­lä siel­lä ollut jää­pa­to nos­ti mer­kit­tä­väs­ti vet­tä, jon­ka vuok­si Pason­tie kat­ke­si. Kii­min­ki­joen vir­taa­ma­ti­lan­ne säi­ly­nee rau­hal­li­se­na, jon­ka myö­tä jäis­tä ei mah­dol­li­ses­ti aiheu­du nykyis­tä suu­rem­paa haittaa.

Kii­min­ki­joel­la ja Olha­van­joel­la jää­pa­dot ovat nos­ta­neet veden­pin­to­ja pai­kal­li­ses­ti, ja jää­pa­to­ris­ki jat­kuu edel­leen. Sateet nos­ta­vat eten­kin pien­ten jokien veden­kor­keuk­sia tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Lop­pu­vii­kon satei­den suu­ruus ja olo­muo­to rat­kai­se­vat tul­va­huip­pu­jen suuruuden.

Iijoen vir­taa­ma on nopeas­sa kas­vus­sa, mut­ta tasaan­tu­nee vii­kon­lo­pun tai ensi­vii­kon alus­sa, tul­va­huip­pu on luvas­sa tou­ko­kuun ensim­mäi­sel­lä viikkolla.

ELY-kes­kus seu­raa tilan­net­ta tule­va­na vii­kon­lop­pu­na ja tie­dot­taa mah­dol­li­sis­ta pato­ti­lan­teis­ta twit­te­ris­sä @POPTULVAT.