Kesä­ku­kat ilah­dut­ta­maan kaupunkilaisia

Kesä­ku­kat ovat saa­pu­neet Oulun kau­pun­gin tai­mis­tol­le. Yhteen­sä noin 15 000 kuk­kaa odot­taa istu­tus­taan eri puo­lil­le kau­pun­kia. Kaik­ki kesä­ku­kat ovat pai­koil­laan maas­tos­sa juhan­nuk­seen mennessä.

Osa tai­mis­tol­la odot­ta­vis­ta kukis­ta istu­te­taan laa­ti­koi­hin Rotu­aa­ril­le, kes­kus­tan puis­toi­hin sekä Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Oulun­sa­lon, Hau­ki­pu­taan ja Yli-Iin kes­kus­toi­hin. Lisäk­si kuk­kia istu­te­taan maa­ryh­miin eri puo­lil­le kaupunkia.

Kau­pun­ki kas­vat­taa myös itse kesä­kuk­kia Hupi­saar­ten kas­vi­huo­neil­la. Riip­pa­pe­lar­go­ni­aa sisäl­tä­vät kuk­ka­pyl­väät ovat jo pai­koil­laan maas­tos­sa. Run­gol­li­set veren­pi­sa­rat on tal­ve­tet­tu kas­vi­huo­neel­la. Ne ovat ilah­dut­ta­neet kau­pun­ki­lai­sia jo useam­man kesän ajan.

– Tänä vuon­na istu­te­taan muun muas­sa daa­li­aa, pelar­go­ni­aa, mil­joo­na­kel­loa sekä kos­mos­kuk­kaa. Kukis­sa on pal­jon val­kois­ta väriä sekä orans­sia, kel­tais­ta, vaa­lean­pu­nais­ta ja sinis­tä, ker­too kun­nos­sa­pi­to­suun­nit­te­li­ja Jaa­na Koi­vis­to Oulun Infral­ta.

– Kesä­kuk­kien suun­nit­te­lu on pit­kä pro­ses­si. Tämän vuo­den kuk­kien suun­nit­te­lu on aloi­tet­tu jo vii­me kesä­nä, ker­too Koivisto.