Keräi­ly ja van­hat tava­rat kiinnostavat

Jyrki Lampilan perustama Haukidivari on keräilijöiden aarreaitta.Jyrki Lampilan perustama Haukidivari on keräilijöiden aarreaitta.

Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä on avat­tu äsket­täin keräi­ly­ta­va­roi­hin kes­kit­ty­vä Hau­ki­di­va­ri. Itse­kin keräi­lyä har­ras­ta­va Jyr­ki Lam­pi­la ostaa myy liik­kees­sään kiin­nos­ta­via käyt­tö­esi­nei­tä, antiik­kia, vin­ta­gea, keräi­ly­pos­ti­merk­ke­jä, van­ho­ja raho­ja, kir­jo­ja ja kort­te­ja. Tai­det­ta­kin on jon­kin ver­ran esillä. 

Keräi­ly­puo­ti on avoin­na kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin. Jyr­ki Lam­pi­la innos­tui avaa­maan puo­din elä­ke­päi­vien ilok­si ja ajan­ku­luk­si, kun ihmi­siä on muka­va tava­ta ja pas­se­lin kokoi­nen lii­ke­ti­la oli tyh­jil­lään enti­sen luon­tais­tuo­te­kau­pan paikalla.

– On muka­vaa näh­dä ihmi­siä ja jutel­la esi­neis­tä ja keräi­lys­tä, kaup­paa­kin teh­dään välil­lä, ker­too Lampila.

Päi­vit­täin on käy­nyt 20–30 asiakasta.Yllättäviäkin keräi­ly­koh­tei­ta on tul­lut esil­le. Joku voi kerä­tä van­ho­ja sak­sia, toi­nen 60-luvun syt­kä­rei­tä, toi­set taas etsi­vät tutum­pia­kin jut­tu­ja kuten eri­koi­sia olut­la­se­ja ja lasi­na­lusia, kiil­to­ku­via, mita­lei­ta, pins­se­jä, käyn­ti­kort­te­ja, van­ho­ja sar­ja­ku­via, lp-levy­jä, enti­sa­jan maus­te­purk­ke­ja tai kark­ki­rasioi­ta, joi­ta on diva­rin­kin valikoimissa. 

Keräi­ly­koh­tei­den lis­ta on laa­ja ja lähes lopu­ton. Keräil­lä voi­daan van­ho­ja sääs­tö­pos­su­ja, pos­ti­kort­te­ja, tai­de-esi­nei­tä ja Ara­bia kiin­nos­taa aina. Jot­kut etsi­vät diva­ris­ta jän­niä esi­nei­tä sisus­tuk­seen tai van­ho­ja astioi­ta. Nyt myös eri­tyi­ses­ti 70-luku on suosiossa.

Jyr­ki Lam­pi­la keräi­lee itse muun muas­sa pos­ti­merk­ke­jä, van­ho­ja raho­ja ja vih­ki­kut­su­ja sekä syn­nyin­seu­tuun­sa Noki­aan liit­ty­vää aineis­toa. Keräi­ly­koh­tee­na on myös vai­mon Lii­san koti­paik­kaa Pudas­jär­veä kos­ke­va koti­seu­tuai­neis­to. Hau­ki­pu­das-aiheet tie­ten­kin kiin­nos­ta­vat myös.

Lam­pi­lan oma keräi­lyin­nos­tus alkoi jo pik­ku­poi­ka­na pos­ti­mer­keis­tä ja laa­je­ni myö­hem­min työi­käi­se­nä käyn­ti­kort­tei­hin, kun nii­tä alkoi ker­tyä kuin itses­tään hänen toi­mies­saan sil­loi­sen Poh­jo­lan opis­ton talous­hal­lin­nos­sa. Eläk­keel­le Lam­pi­la jäi jo joi­ta­kin vuo­sia sit­ten perus­ta­mas­taan per­hey­ri­tyk­ses­tä isän­nöin­ti- ja tili­toi­mis­to Lam­pi­la Oy:stä.

Nykyi­sin nuo­ria ei pos­ti­mer­kit ja van­ho­jen raho­jen keräi­ly enää kiin­nos­ta niin kuin ennen aikaan.

– Tilan­net­ta har­mi­tel­laan myös fila­te­lian ja numis­tii­kan harrastajapiireissä.

Keräi­ly ja van­hat tava­rat näyt­tä­vät kui­ten­kin kiin­nos­ta­van kui­ten­kin laa­jaal­ti, sil­lä Hau­ki­di­va­rin ovi käy tiu­haan. Sisään poik­ke­aa tiet­ty­jä jut­tu­ja etsi­viä keräi­li­jöi­tä, askar­te­luun mate­ri­aa­lia hank­ki­via tai muu­ten vain uudes­ta diva­ris­ta kiin­nos­tu­nei­ta. Jyr­ki Lam­pi­la toi­vot­taa kaik­ki ystä­väl­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si tutus­tu­maan tar­jon­taan ja poik­kea­maan myös uudes­taan. Sii­tä on kau­an aikaa, kun Hau­ki­pu­taal­la on ollut vii­mek­si tämän­tyyp­pi­nen divari.

– Tar­koi­tuk­se­na on saa­da tava­ra kier­tä­mään niin, että uut­ta van­haa saa­daan esil­le koko ajan.

Jyr­ki Lam­pi­la ker­too osta­van­sa asiak­kai­den tar­joa­mia tava­roi­ta myyn­tiin, sel­lais­ta, joil­la uskoo ole­van kysyn­tää. Osa myy­tä­vis­tä tava­rois­ta on omia, vuo­si­kym­men­ten kulues­sa keräi­ly­ko­koel­maan tul­lei­ta. Jos­kus hän kier­tää kirp­pik­sil­lä, osto- ja myyn­ti­liik­keis­sä ja rom­pe­to­reil­la, mis­tä voi löy­tää kiin­nos­ta­vaa tava­raa. Perä­kont­ti­kirp­pik­set ovat nykyi­sin olleet par­hai­ta paik­ko­ja löydöille.

Jyr­ki Lam­pi­lan apu­na Hau­ki­di­va­ris­sa on oman työn­sä ohes­sa myös keräi­lyä har­ras­ta­va Tomi-poi­ka. Myös tytär Tan­ja aut­taa tar­vit­taes­sa ja ehti­mi­sen mukaan.

Hau­ki­di­va­riin ote­taan myös vali­koi­dus­ti myyn­tiin tava­raa väli­tys­palk­kiol­la, mut­ta kos­ka tilat ovat rajal­li­set, pitää miet­tiä tar­kas­ti mil­lä tava­ral­la oli­si menek­kiä, poh­tii Lampila.

Haas­tat­te­lun lomas­sa diva­riin tuo­daan sovi­tus­ti isot hir­ven­sar­vet, jot­ka Lam­pi­la ostaa myyn­tiin. Sel­lai­sia oli äsket­täin kysyt­ty, ja nyt hän voi ilmoit­taa osta­jal­le sar­vien löytymisestä.