Kau­pun­gin roo­li on olla mahdollistaja

Oulun uuden hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Susa Vikeväkorva haluaa, että Oulu on mallikaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana.Oulun uuden hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Susa Vikeväkorva haluaa, että Oulu on mallikaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana. (Kuva: Kuvankaappaus Oulun Youtubesta)

Oulun kau­pun­ki jär­jes­ti kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den, jos­sa kes­kus­tel­tiin kun­nan roo­lis­ta nyt, kun sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­tyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Pohteelle.

Pane­lis­tei­na tilai­suu­des­sa oli­vat oulu­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja ja muusik­ko Miki Liuk­ko­nen, työ­elä­mä­pro­fes­so­ri Mika Nie­me­lä Oulun yli­opis­tos­ta, kii­min­ki­läi­nen Sirk­ka-Lii­sa Mik­ko­nen van­hus­neu­vos­tos­ta, Poh­teen toi­mia­lue­joh­ta­ja Lee­na Mäm­mi-Lauk­ka, sekä Oulun Pyrin­nön puheen­joh­ta­ja Han­na Uusi­ta­lo. Kes­kus­te­lua veti­vät Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä sekä kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen koor­di­naat­to­ri Mai­ju Tee­ria­ho.

Illan aika­na todet­tiin, että kun­ta­lai­sen hyvin­voin­ti muo­dos­tuu hyvin monen­lai­sis­ta asiois­ta ja että kun­nal­la on vas­tuu toi­mia niin, että asuk­kail­le syt­tyi­si halu osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti eri asioi­hin. Kun­ta­lais­ten puo­les­taan pitää roh­keas­ti tart­tua toi­min­taan ja olla mah­dol­li­suuk­sien mukaan aktii­vi­sia asuk­kai­ta. Kun­nan aito halu kuun­nel­la asuk­kai­taan näh­tiin erit­täin tär­keä­nä asiana.

Pane­lis­tit oli­vat yhtä miel­tä sii­tä, että eri ihmis­ten tar­pei­den tun­nis­ta­mi­nen ja resurs­sien koh­dis­ta­mi­nen nii­den mukai­ses­ti on avainhaaste.

Las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­ti ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut puhut­ti­vat tilai­suu­des­sa run­saas­ti. Tämä kaik­ki­ne taus­toi­neen on asia, johon kun­ta­lai­set halua­vat kun­nan ja hyvin­voin­tia­lu­een sekä yhtei­sö­jen vah­val­la yhteis­työl­lä vai­kut­ta­van. Muu­ten­kin esil­le nousi kau­pun­gin ja Poh­teen väli­nen sau­ma­ton yhteis­työ, joka on kaik­kien toiveena.

Teke­mi­sen mei­nin­kiä kai­vat­tiin puheen­vuo­rois­sa Ouluun lisää. Han­na Uusi­ta­lo ker­toi, että urhei­luseu­ro­jen haa­vee­na on, että kun­ta tar­joai­si asuk­kail­leen har­ras­tus­se­te­lin, jol­la seu­rat voi­si­vat jär­jes­tää aidos­ti kai­kil­le liikuntaharrastuksen.

Sirk­ka-Lii­sa Mik­ko­nen toi­voi, että mal­lia otet­tai­siin mones­sa suh­tees­sa vaik­ka­pa Tam­pe­reel­ta, jos­sa eteen­päin men­nään rohkeasti.

– Oulun pitäi­si löy­tää oma ima­go, jota halut­tai­siin nos­taa ja kehit­tää. Minul­la ei ole oikein sel­vää, mikä se Oulun jut­tu on. Mei­dän pitää kehit­tää pait­si kes­kus­taa, myös reu­na-aluei­ta, näin saa­tai­siin lisää hyvinvointia.

–Olen aina aja­tel­lut, että oulu­lai­nen omin­ta­kei­suus on hyvin­voin­nin merk­ki, ja Oulu näyt­täy­tyy minul­le suh­teel­li­sen hyvin­voi­va­na. Omien, hämä­rien empii­ris­ten tut­ki­mus­te­ni mukaan Oulu on 6,5/10 onnel­li­suuss­kaa­las­sa, Miki Liuk­ko­nen totesi.

Lee­na Mäm­mi-Lauk­ka sanoi, että vaik­ka moni asia on hyvin, aina voi­tai­siin teh­dä asioi­ta paremmin.

– Ei saa tyy­tyä sii­hen mitä on.

Mika Nie­me­lä puo­les­taan poh­ti, mihin asioi­hin voi­daan eni­ten vaikuttaa.

– Itseä­ni kiin­nos­taa eni­ten yhtei­sön tapa rea­goi­da yksi­lön hyvin­voin­nin tar­pei­siin. Yhtei­sö­jen pitäi­si olla yksi­lön lie­peil­lä niin, että ne tun­nis­ta­vat tar­pei­ta, jot­ka kan­nat­te­le­vat eteen­päin. Se on iso asia yhteis­kun­nas­sa, hän totesi.

Asuk­kaat sai­vat ker­toa tilai­suu­des­sa mie­li­pi­tei­tään myös sosi­aa­li­sen median kaut­ta. Näis­sä kom­men­teis­sa otet­tiin kan­taa muun muas­sa haja-aluei­den asuk­kai­den pal­ve­lui­hin, kylä­kou­lui­hin ja vanhusneuvoloihin.

Tilai­suu­den lop­pu­pää­tel­mä­nä todet­tiin, että arjen tuke­mi­nen, eri viran­omais­ta­ho­jen moni­ka­na­vai­nen yhteis­työ, eri­lais­ten ihmis­ten tar­pei­den huo­mioin­ti ja pal­ve­lui­den saa­ta­vuus, mie­lek­kään teke­mi­sen mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mi­nen asuk­kail­le syn­nyt­tää hyvinvointia.

Oulun uuden hyvinvointi‑, kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Susa Vike­vä­kor­va päät­ti tilai­suu­den tii­vis­tä­mäl­lä, että pyri­tään lisää­mään yhteis­työl­lä ihmis­ten hyvin­voin­tia, jot­ta ehkäis­tään pahoin­voin­nin kasvamista.

– Teh­dään Oulus­ta mal­li­kau­pun­ki hyvin­voin­nin mahdollistajana.