Käti­lö löy­si itses­tään yrit­tä­jän

Mia Myllymäen luettelee lempikukikseen pionit, daaliat, leinikit ja syreenit, jotka koristavat hänen työtilansa seinääkin.

Mia Myl­ly­mä­ki ehti toi­mia vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta käti­lö­nä, kun hän itsel­leen­kin yllät­täen pää­tyi opis­ke­le­maan puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen. Nyt hän on huo­man­nut, että käti­lön ja kuk­ka­si­to­jan työs­sä on pal­jon yhtä­läi­syyk­siä.

Yli­tor­niol­ta syn­tyi­sin ole­va, mut­ta pari­kym­men­tä vuot­ta Hau­ki­pu­taal­la asu­nut Myl­ly­mä­ki haa­vei­li jo pie­ne­nä hoi­toa­las­ta.

– Tyk­kä­sin käti­lön työs­tä tosi pal­jon, mut­ta veri veti luo­vem­paan työ­hön.

Puu­tar­hu­rik­si Myl­ly­mä­ki ei ollut kos­kaan aja­tel­lut ryh­ty­vän­sä. Ennem­min­kin hän kuvit­te­li käyt­tä­vän­sä luo­vuut­taan sisus­tus­suun­nit­te­li­ja­na tai kon­diit­to­ri­na.

– Puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen pää­ty­mi­nen oli joh­da­tus­ta, jos­ta olen nyt todel­la tyy­ty­väi­nen.

Vii­me kevää­nä puu­tar­hu­rik­si val­mis­tu­nut Myl­ly­mä­ki perus­ti har­joi­tus­yri­tyk­sen jo kou­luai­ka­naan ja sai OSAO:n puu­tar­ha­myy­mä­lä Opin­ku­kan kaut­ta tilaus­töi­tä muka­vas­ti. Niin muka­vas­ti, että hän päät­ti ryh­tyä oikeak­si yrit­tä­jäk­si ja sanou­tui irti käti­lön töis­tään.

– Tähän saak­ka olen teh­nyt jon­kin ver­ran töi­tä myös vie­raan pal­ve­luk­ses­sa, mut­ta nyt syys­kuus­ta läh­tien olen pää­toi­mi­nen yrit­tä­jä.

Kuk­kas­tu­dio Unel­Mia on yrit­tä­jän­sä kodin yhtey­des­sä Hau­ki­pu­taan Tolp­pa­tör­mäl­lä. Myl­ly­mä­ki tekee pää­asias­sa tilaus­töi­tä, mut­ta pitää työ­ti­lois­saan myös pop up -myy­mä­lää.

– Olen ilmoi­tel­lut sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mil­loin kaup­pa on auki. Minul­la on mones­ti myös viik­ko­kimp­pusys­tee­mi, eli teen esi­merk­ki­kim­pun, jol­lai­sen voi tila­ta ja käy­dä hake­mas­sa tääl­tä. Liik­kee­ni ava­jai­set on tulos­sa 28.9.

Juh­lis­sa ihmis­ten muka­na

Myl­ly­mä­ki on saa­nut viet­tää kesän her­kis­sä tun­nel­mis­sa, sil­lä hän oli kukit­ta­mas­sa parin­kym­me­nen hää­pa­rin juh­lia. Hää­si­don­ta onkin yksi uuden yrit­tä­jän lem­pi­puu­his­ta.

– Hää-, suru- ja ris­tiäis­si­don­ta ovat kaik­ki omal­la taval­laan iha­nia. Niis­sä pää­see kul­ke­maan ihmis­ten rin­nal­la. Ajat­te­lin ensin, että olen vaih­ta­mas­sa käti­lön teh­tä­vät pin­nal­li­seen työ­hön, mut­ta tämä­hän onkin kaik­kea muu­ta.

Myl­ly­mä­ki ker­too, että per­soo­nal­li­suus, tren­dik­kyys ja laa­duk­kuus ovat hänen jut­tun­sa.

– Este­tiik­ka on minul­le luon­tais­ta. Pidän väri­som­mit­te­lus­ta, joka on vah­vuu­te­ni. Tyk­kään myös teh­dä eri­koi­sia, roh­kei­ta ja vähän rou­hei­ta­kin kimp­pu­ja, mut­ta tie­ten­kin aina kun­kin asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti.

Nyt ovat tren­dik­käi­tä nii­tyl­tä poi­mi­tun näköi­set bohee­mit isot kuk­ka­kim­put.

– Tek­ni­ses­ti ne ovat haas­ta­via, mut­ta nii­tä­kin on iha­naa teh­dä.

Mia Myl­ly­mä­ki ei aina­kaan täs­sä vai­hees­sa halun­nut aukais­ta sään­nöl­li­ses­ti avoin­na ole­vaa kivi­jal­ka­myy­mä­lää.

– Täs­sä piha­pii­ris­sä voin parem­min sovit­taa per­heen ja yrit­tä­jyy­den kuviot toi­siin­sa.