Housut puus­sa

Kadon­neet housut löy­ty­vät puu­nok­sal­ta.

Rahu­la-yrit­tä­jät Kir­si Tynys ja Mik­ko Ran­ta­tulk­ki­la esit­te­le­vät per­heen lem­mi­kit Mal­la-tii­be­tins­pa­nie­lin ja uuden tulok­kaan Bör­je-boxe­rin.

Ran­ta­poh­jas­ta 11.10.1979:

Päi­vää, olen lump­pu­jen kerää­jä, onko­han vai­mon­ne koto­na? Ei ole, mut­ta anop­pi­ni on, hänet voit­te kyl­lä vie­dä. H.K. Jak­ku­ky­lä

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Susan­na aloit­ti Ran­ta­poh­jas­sa

Ran­ta­poh­jas­sa oli joi­tain aiko­ja sit­ten auki tilaus- ja myyn­tias­sis­ten­tin paik­ka. Haki­joi­ta oli pal­jon ja he oli­vat hyviä. “Kii­tos kai­kis­ta hake­muk­sis­ta”, huik­kaa tuol­ta huo­nees­taan muu­ten pals­tan pitä­jäl­le pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Kevä­jär­vi. Auki ollees­sa teh­tä­väs­sä on nyt työs­ken­nel­lyt jon­kin aikaa iiläis­syn­tyi­nen, mut­ta tätä nykyä Hau­ki­pu­taal­la asu­va Susan­na Kar­vo­nen. 21-vuo­tias Susan­na oli pari­sen vuot­ta sit­ten työ­har­joit­te­lus­sa Ran­ta­poh­jas­sa. Val­mis­tut­tu­aan talous­hal­lin­non mer­ko­no­mik­si hän työs­ken­te­li Kiin­teis­tö Tah­ko­lan pal­ve­luk­ses­sa. Kun soi­tat­te Ran­ta­poh­jaan tilaus­asiois­sa, puhe­li­mes­ta kuu­luu Susan­nan ystä­väl­li­nen ääni. Ja voi­pa olla, että Susan­na soit­te­lee sinul­le­kin päin ja kysyy haluat­ko jat­kaa Ran­ta­poh­jan tilaus­ta.

Rahu­la muut­ti

Lem­mik­kie­läin­tar­vi­ke­kaup­pa Rahu­la on muut­ta­nut uusiin tiloi­hin Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa. Ei kui­ten­kaan kau­as enti­ses­tä pai­kas­ta, vaan aivan sei­nän taak­se saman lii­ke­ta­lon sisäl­lä Revon­tie 2:ssa.
– Kat­soim­me toi­mi­vam­mak­si, että sisään­käyn­ti liik­kee­seen on nyt etu­pi­han puo­lel­ta, ker­to­vat yrit­tä­jät Kir­si Tynys ja Mik­ko Ran­ta­tulk­ki­la.

Aiem­min lii­ke­ti­la on ollut pan­kin käy­tös­sä. Rahu­laan kul­je­taan nyt samas­ta ulko-oves­ta kuin myös Ran­ta­poh­jan uusiin toi­mi­ti­loi­hin Revon­tie 2:ssa.

Vaik­ka tilat ovat nyt kool­taan hie­man pie­nem­mät, ei tuo­te­va­li­koi­ma ole supis­tu­nut, vaan päin vas­toin, sitä pyri­tään laa­jen­ta­maan. Liik­keen tar­jon­taan kuu­lu­vat koi­rien, kis­so­jen ja mui­den lem­mik­kien ruu­at, tar­vik­keet ja hoi­to­tuot­teet.

Rahu­la viet­ti äsket­täin toi­min­tan­sa 2-vuo­tis­synt­tä­rei­tä. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta muut­ti Hau­ki­pu­taal­le Mikon syn­nyin­juu­ril­le ja on viih­ty­nyt paik­ka­kun­nal­la hyvin. Hau­ki­pu­das on myös lem­mik­kiys­tä­väl­lis­tä seu­tua.

Kasa­ri­mei­nin­kiä Pir­til­lä

Oulu­lais­taus­tai­nen bilebän­di Hel­lo jak­saa 80-luvun popin ilo­sa­no­maa kai­kel­le kan­sal­le Hau­ki­pu­taal­la per­jan­tai­na. Hel­lo esit­tää bii­sit nii­den vaa­ti­mal­la arvos­tuk­sel­la ja kun­nioi­tuk­sel­la, sil­lä kasa­ril­la sävel­let­tiin bän­din mukaan ne hie­noim­mat melo­diat. Bän­di lupaa takuu­var­maa meno­ja­lan vipa­tus­ta muun muas­sa San­dran, Madon­nan, Lau­ra Bra­ni­ga­nin, Spag­nan, Mar­ti­kan, Kim Wil­den, Bana­na­ra­man, Sabri­nan bii­se­jen tah­dit­ta­ma­na. Setit on mie­tit­ty niin, että tans­si­lat­tia­kaan ei tar­vit­se kier­rell­lä kau­kaa.

Housu­puu

Maa­il­mas­sa ja luon­nos­sa on mon­ta ihmeel­lis­tä asi­aa. Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män bus­si­py­sä­kin vie­res­sä ole­van puun oksal­la ole­vat far­kut ilmei­ses­ti odot­ta­vat jos­ko omis­ta­ja tar­vit­si­si vie­lä housu­ja.

Ruo­kaa suo­raa tilal­ta

Osta tilal­ta! -päi­vä­nä 14.9. voi ostaa lähel­lä tuo­tet­tu­ja tuot­tei­ta suo­raan tilal­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta päi­väs­sä on muka­na JJ-Liha Iis­tä. Tilal­ta voi ostaa nau­dan lihaa, peru­noi­ta, pork­ka­noi­ta ja sipu­lei­ta. Kaik­ki tuot­teet ovat luo­mua. Tilal­la voi tutus­tua Poh­jois-Suo­men kar­jan son­nei­hin ja hevo­siin. Luvas­sa myös ponia­je­lua ja kesä­kah­vi­la.

Nel­jät­tä ker­taa vie­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen Suo­raan tilal­ta -tapah­tu­ma­päi­vä tar­jo­aa elä­myk­siä ja aitoa tutus­tu­mis­ta suo­ma­lai­seen maa­seu­tue­lä­mään.

Susan­na Kar­vo­nen.