Kar­ku­ri­puut meni­vät kuin kuu­mil­le kiville

Alli­kon sil­ta­työ­maal­ta Joki­ky­läs­tä tul­va­ve­den muka­na ala­juok­sul­le karan­neet lau­dat ja par­rut ovat teh­neet kaup­pan­sa ja löy­tä­neet jat­ko­käyt­töä polt­to­pui­na tai muus­sa käy­tös­sä. Kar­ku­ri­pui­ta kerät­tiin Kii­min­ki­joes­ta Ukon­kai­vok­sen koh­dal­la ja kirk­ko­ran­nas­sa vii­me vii­kol­la suu­ret mää­rät tal­teen. Puu­ta kasat­tiin ran­ta­tör­mäl­le Ukon­kai­vok­sel­le urhei­lu­ken­tän koh­dal­la. Sil­tau­ra­koit­si­ja Des­tia antoi luvan ja piti toi­vot­ta­va­na pui­den pois­vien­tiä, mikä­li tar­vet­ta niil­le löy­tyy. Tämä hel­pot­tai­si jäl­ki­töi­tä ja pui­den kus­kaa­mis­ta kierrätykseen.

Kun puun­ke­ruus­ta oli jut­tua Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 17.11., tämän jäl­keen puu­ka­sal­la alkoi käy­dä kuhi­na ja lähes kaik­ki puut löy­si­vät tar­vit­si­jat ja sai­vat näin jat­ko­käyt­töä. Arvioi­tiin, että pui­ta ker­tyi tör­mäl­le rek­ka­kuor­mal­li­nen. Toi­nen isom­pi kasaus­paik­ka oli Kivi­nie­men kala­sa­ta­mas­sa Kel­los­sa. Puu­ta­va­ra oli var­sin hyväkuntoista.

Puut Kii­min­ki­joes­ta nouk­ki­vat tai uit­ti­vat laut­toi­na ran­taan ura­koit­si­jan teh­tä­vään palk­kaa­mat kerää­jät. Muka­na oli myös vapaa­eh­toi­sia aut­ta­jia. Kii­min­ki­jo­keen jou­tu­neen raken­nus­jät­teen pelä­tään aiheut­ta­van vaa­raa ja hait­taa venei­li­jöil­le ja kalas­ta­jil­le. Keruu­ta jat­ke­taan vie­lä, mikä­li puu­ta havai­taan tai sitä irto­aa lisää työmaalta.

Osas­sa pui­ta on metal­lio­sia. Toi­vo­muk­se­na on, että mikä­li joen var­rel­la puu­ta­va­raa ajau­tuu ran­taan ja sitä ote­taan käyt­töön, metal­lio­sal­li­sia pui­ta ei hei­te­tä takai­sin jokeen vaan ote­taan kaik­ki talteen.