Kai­ke­ni­käis­ten musiik­ki­kurs­si Onnelassa

Musikkikurssin opettajat Erja Mesimäki, Fanni Hoppari, Lauri Marjakangas, Alisa Haapaniemi ja Jaana Herlevi. Kuva: Terhi Lassila.Musikkikurssin opettajat Erja Mesimäki, Fanni Hoppari, Lauri Marjakangas, Alisa Haapaniemi ja Jaana Herlevi. Kuva: Terhi Lassila.

Kaik­ki läh­ti Tra­di­la-kurs­sis­ta. Oulun kon­ser­va­to­rion pit­kä­ai­kai­nen soi­ton­opet­ta­ja, Jaa­na Her­le­vi, on jär­jes­tä­nyt jo rei­lu­na kym­me­ne­nä kesä­nä Tra­di­la-kan­san­musiik­ki­kurs­se­ja Oulun kon­ser­va­to­rion tilois­sa. Kurs­si laa­jen­tui ja uusi kurs­si­paik­ka, Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä sijait­se­va Loma­ko­ti Onne­la, löy­tyi ihan sattumalta.

– Menin osta­maan Onne­lan kirp­pik­sel­tä pojal­le käy­te­tyt luis­ti­met ja alus­ta­vat suun­ni­tel­mat kesän kurs­sis­ta iha­nas­sa kurs­si­pai­kas­sa teh­tiin jo sil­loin, ker­too Herlevi.

Hän suun­nit­te­li Onne­laan kai­ke­ni­käis­ten musiik­ki­kurs­sin, joka jär­jes­te­tään 5.–8.7. Lei­ril­lä anne­taan ope­tus­ta klassisessa‑, kan­san- ja pop & jazz­musii­kis­sa. Kurs­si sisäl­tää myös mus­ka­ri­toi­min­taa. Lei­rin opet­ta­jien mie­les­tä eri musii­kin­la­jit sekä kai­ken­ko­koi­set ja ‑tasoi­set soit­ta­jat mah­tu­vat hyvin saman katon alle. Kai­kil­le avoin lei­rin pää­tös­kon­sert­ti on Onne­las­sa 8.7. kel­lo 16.

Ryh­mä­ope­tuk­sen lisäk­si kurs­sil­la on mah­dol­li­suus yksi­tyis­tun­tei­hin. Soi­tin­va­li­koi­mas­sa on jousi­soi­tin­ten lisäk­si kie­li­soit­ti­met, myös säh­köi­set, nok­ka­hui­lu, 5‑kielinen kan­te­le ja har­mo­nik­ka. Opet­ta­jia kurs­sil­la ovat Lau­ri Mar­ja­kan­gas, Erja Mesi­mä­ki ja Fan­ni Hop­pa­ri, jot­ka läh­ti­vät heti innois­saan mukaan. Lisäk­si kesä­se­te­lil­lä saa­tiin viu­lis­ti Ali­sa Haa­pa­nie­mi. Diplo­mialt­to­viu­lis­ti Jaa­na Her­le­vi soit­taa klas­si­sen musii­kin lisäk­si sekä baro­kin ajan musiik­kia ja monen­kir­ja­vaa kansanmusiikkia.

Kai­ke­ni­käis­ten musiik­ki­kurs­sil­la jär­jes­te­tään kak­si mus­ka­ri­ryh­mää, jois­ta toi­nen on suun­nat­tu 0–2‑vuotiaille ja hei­dän van­hem­mil­leen ja toi­nen 3–7‑vuotiaille. Musii­kil­li­sen seik­kai­lun makuun pää­se­vät myös 7–10-vuotiaat alakoululaiset.

Kurs­sil­le on jo ilmoit­tau­tu­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Eli­sa Oika­ri­nen lap­si­neen. Per­heen lap­set ovat käy­neet pie­nes­tä asti mus­ka­reis­sa, ensin yhdes­sä van­hem­man kans­sa ja isom­pa­na omis­sa ryh­mis­sään ja myös soi­tin­mus­ka­reis­sa. Per­he on osal­lis­tu­nut Kaus­ti­sen, Som­me­lon ja Tra­di­lan näp­pä­ri­kurs­seil­le usea­na vuon­na ja näp­pä­ri­mei­nin­ki vie niin lap­set kuin aikui­set men­nes­sään. Kai­ke­ni­käi­set ja ‑tasoi­set pää­se­vät soit­ta­maan ja lau­la­maan yhdes­sä ja kurs­sit ovat olleet kesän kohokohtia.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Onne­lan kurs­sil­le on 13.6. men­nes­sä ja tie­toa löy­tyy Face­book-sivuil­ta “Kai­ke­ni­käis­ten musiik­ki­kurs­si Hau­ki­pu­taal­la”, tai voi kysyä: herlevijaana@gmail.com

Loma­ko­ti Onne­la sijait­see Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Saa­ri­kan­kaan­tiel­lä Kii­min­ki­joen var­rel­la. Onne­las­sa on myös mah­dol­li­suus yöpyä. Lei­rin jär­jes­tä­mis­tä tuke­vat Oulun Pelas­ta­kaa Lap­set ry, Oulun kau­pun­ki sekä Loma­ko­ti Onne­la ry:n vapaaehtoiset.