Kah­des­ti roko­tet­tu­ja ei tes­ta­ta kuin poikkeustapauksissa

Kak­si roko­tusan­nos­ta saa­neen hen­ki­lön ei tar­vit­se enää hakeu­tua fluns­sa­oi­reis­sa koro­na­tes­tiin, ellei hänel­lä ole tie­dos­sa altis­tu­mis­ta koro­na­vi­ruk­sel­le vii­mei­sen kah­den vii­kon ajal­ta, eikä hän työs­ken­te­le sosi­aa­li- tai terveysalalla.

Väl­jem­mät koro­na­tes­taus­oh­jeet kos­ke­vat hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet kak­si koro­na­ro­ko­tet­ta tai jot­ka ovat saa­neet yhden rokot­teen ja sai­ras­ta­neet koro­nan. Jäl­kim­mäi­ses­tä rokot­tees­ta on täy­ty­nyt kulua vähin­tään viik­ko. Hei­dän tar­vit­see käy­dä koro­na­tes­tis­sä vain, jos he hakeu­tu­vat hoi­toon voin­tin­sa vuok­si tai heil­lä on oirei­ta ja he ovat vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na altis­tu­neet koro­nal­le. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­tä tie­do­te­taan, että kah­des­ti roko­te­tut voi­vat men­nä ilman tes­tiä lie­vis­sä oireis­sa töi­hin kun­han käyt­tä­vät mas­kia, nou­dat­ta­vat käsi­hy­gie­ni­aa ja syö­vät eril­lään muista.

Jos hen­ki­lö ei ole saa­nut yhtään koro­na­ro­ko­tet­ta tai hän ei ole sai­ras­ta­nut koro­naa vii­mei­sen puo­len vuo­den aika­na, tes­ti teh­dään aina, jos koro­na­oi­rei­ta ilme­nee. Sama kos­kee hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet vain yhden rokot­teen ja eivät ole kos­kaan sai­ras­ta­neet koronaa.