Kah­del­ta nuo­rel­ta kus­kil­ta kor­tit hyllylle

Kak­si alle 18-vuo­tias­ta poik­keus­lu­val­la ajo-oikeu­den saa­nut­ta kul­jet­ta­jaa mää­rät­tiin väliai­kai­siin ajo­kiel­toi­hin ja hei­dän ajo­kort­tin­sa otet­tiin polii­sin hal­tuun. Molem­pia kul­jet­ta­jia epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaarantamisesta.

Polii­si suo­rit­ti val­von­taa Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä ja mit­ta­si ohi­tus­ti­lan­tees­sa hen­ki­lö­au­ton nopeu­dek­si 135 kilo­met­riä tun­nis­sa 60 kilo­met­rin rajoi­tusa­lu­eel­la. Kul­jet­ta­jal­le oli myön­net­ty ajo-oikeus poik­keus­lu­val­la rei­lu kuu­kausi sit­ten. Autos­sa oli kyy­dis­sä matkustajia.

Samas­sa tilan­tees­sa ohi­te­tuk­si jou­tu­nut hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja lisä­si nopeuttaan125 kilo­met­riin tun­nis­sa. Kul­jet­ta­ja­na oli myös vas­ta ajo-oikeu­den poik­keus­lu­val­la saa­nut henkilö.