Hau­Pan nais­ten sar­ja­paik­ka varmistui

Vii­me viik­koon mah­tui kak­si otte­lua. Tiis­tai­na Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­kue vie­rai­li Castre­nin ken­täl­lä OTP:tä vas­taan. Kau­den toi­nen pai­kal­lis­der­by päät­tyi 0–4 vie­ras­voit­toon vah­van esi­tyk­sen jälkeen. 

Peli alkoi vah­val­la Hau­Pan hal­lin­nal­la ja maa­li­paik­ko­ja syn­tyi liu­ku­hih­nal­ta. Ken­tän pin­nan erit­täin huo­no kun­to kui­ten­kin vesit­ti useat tilan­teet. OTP pys­tyi muu­ta­man ker­ran aiheut­ta­maan ongel­mia vah­val­la ja yhte­näi­sel­lä präs­sil­lään Hau­Pan avaus­pe­laa­mi­seen saa­den puo­lit­tai­sin tilan­tei­ta. Avaus­jak­son maa­lit tuli­vat eri­kois­ti­lan­teis­ta jois­sa maa­lin edus­tal­la vah­vas­ti tou­hun­nut Assi Lies­ka onnis­tui kah­teen ker­taan viimeistelyissään. 

Toi­sel­la jak­sol­la Hau­Pan pelaa­mi­nen jat­kui var­mem­pa­na ja otte­lun voit­ta­jas­ta ei jää­nyt epä­sel­vyyt­tä. Kol­mas maa­li syn­tyi jäl­leen eri­kois­ti­lan­tees­ta Aada Ojan hie­nol­la vii­meis­te­lyl­lä. Otte­lut lop­pu­lu­ke­mat vii­meis­te­li Anni Sora­kan­gas pääs­ty­ään riis­ton ja syöt­tö­kom­bi­naa­tion jäl­keen nokik­kain vas­tus­ta­jan maa­li­vah­din kans­sa. Voit­to var­mis­ti käy­tän­nös­sä Hau­Pan sar­ja­pai­kan ja lop­pu­kausi voi­daan jat­kaa rau­has­sa omien nuor­ten pelaa­jien esiin­mars­sia seuratessa.

Vii­kon toi­ses­sa otte­lus­sa Län­si­tuu­leen saa­pui erit­täin koke­nut JyPK/2. Jyväs­ky­lä­läis­ten riveis­sä pelaa usei­ta run­saas­ti lii­ga-koke­mus­ta omaa­via pelaa­jia. Sai­ras­tu­mi­set run­te­li­vat Hau­Pan kokoon­pa­noa lop­pu­vii­kos­ta, mut­ta hyvin onnis­tu­neen puo­lus­tus­pe­lin tur­vin otte­lu pysyi pit­kään tasai­se­na ja jopa Hau­Pan hie­noi­ses­sa hallinnassa. 

Vie­ras­jouk­kue oli kui­ten­kin erit­täin teho­kas muu­ta­mis­sa maa­li­pai­kois­saan ja ansait­si otte­lus­ta 0–3 voi­ton. Täs­tä pelis­tä nuo­ren jouk­ku­een rep­puun jäi pal­jon oppe­ja. Hau­Pan par­haa­na pelaa­ja­na pal­kit­tiin Anna Pas­ma.

Hau­Pal­la on syys­kuus­sa jäl­jel­lä vie­lä kak­si vie­ras­pe­liä Kok­ko­las­sa ja Sei­nä­joel­la. Kau­den vii­mei­nen kotiot­te­lu on RoPS vas­taan joka on sar­jan voi­tos­sa vah­vas­ti kiin­ni. Otte­lu alkaa Län­si­tuu­len vihe­riöl­lä 2.10. kel­lo 14.00.