Jout­ten­kan­kaal­le teh­dään tuu­li­voi­man kaavoitusaloite

Jouttenkankaan tuuvlivoimasta tehdään tällä viikolla kaavoitusaloite. (Kuva: Rantapohjan arkisto)Jouttenkankaan tuuvlivoimasta tehdään tällä viikolla kaavoitusaloite. (Kuva: Rantapohjan arkisto)

Hau­ki­pu­taan Jout­ten­kan­kaan alu­een tuu­li­voi­ma­han­ke ete­nee myö­tä­tuu­les­sa. Alu­eel­ta on vuo­krat­tu maan­vuo­kra­so­pi­muk­sil­la yli 70 pro­sent­tia ja hank­keel­le on valit­tu kaavoituskonsultti.

Alu­een yksi­tyis­tie­kun­nan kokous on hyväk­sy­nyt sopi­mus­luon­nok­sen tie­jär­jes­te­lyi­den hyväk­sy­mi­ses­tä Kova­sin tuli­voi­mal­le. Pää­tök­sel­lä on myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia sekä Jout­ten­kan­kaan että Iin Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­hank­kei­den ete­ne­mi­sel­le. Kova­sin tuu­li­voi­ma hakee tie­toi­mi­tus­ta ja läh­tee suun­nit­te­le­maan ties­tön parannusta.

– Seu­raa­va askel Jout­ten­kan­kaal­la on kaa­voi­tus­aloit­teen teke­mi­nen, joka tapah­tuu täl­lä vii­kol­la. Kaa­voi­tus­aloi­te ja siten myös alus­ta­vien voi­ma­loi­den sijain­nit on teh­ty sen perus­teel­la, mit­kä alu­eet on täl­lä het­kel­lä vuo­krat­tu, ker­too Anne-Mari Lep­pi­nen Kas­kis­ten tuu­li­voi­ma Oy:stä.

Kaa­voi­tus ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti läh­te­vät nyt ete­ne­mään ja ensim­mäi­siä maas­to­sel­vi­tyk­siä teh­dään hel­mi­kuul­la 2023. Nämä jat­ku­vat vähin­tään vuo­den lop­puun saakka.

Alu­eel­le suun­ni­tel­laan yhdek­sä voi­ma­lan suu­ruis­ta tuu­li­voi­ma­puis­toa. Jout­ten­kan­kaan alue sijait­see Nelos­tien itä­puo­lel­la, Joki­ky­län poh­jois­puo­lel­la, lähel­lä Iin kun­nan rajaa ja käsit­tää noin tuhan­nen heh­taa­rin alan. Alun­pe­rin Jout­ten­kan­kaan osal­ta puhut­tiin Navet­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta, mut­ta asian ede­tes­sä nimi tar­ken­tui Jouttenkankaaksi.

Iin Kova­sin­kan­kaan kaa­voi­tus on puo­les­taan eden­nyt kaa­vaeh­do­tus­vai­hee­seen. Ehdo­tus­vai­hees­sa tul­leet lausun­not ja mie­li­pi­teet käy­dään nyt läpi ja yhdes­sä teh­dään nii­hin vas­tauk­set. Lausun­not kos­ki­vat lähin­nä pohjavesiasiaa.

– Olem­me jo aiem­min siir­tä­neet poh­joi­sim­pia myl­ly­jä pois poh­ja­ve­sia­lu­eel­ta ja lisäk­si myös tie­reit­ti on siir­ret­ty poh­joi­sen suun­nas­ta ete­län suun­taan, eli täl­lä het­kel­lä ei mikään tuu­li­voi­ma­lii­ken­ne, raken­ta­mi­nen tai ope­roi­mi­nen tapah­du poh­ja­ve­sia­lu­eel­la, Lep­pi­nen korostaa.

Lausun­to­jen poh­jal­ta Kova­sin teet­tää vie­lä maa­luo­tauk­sen, jos­sa sel­vi­te­tään tar­kas­ti poh­ja­ve­sia­lu­een rajat, jot­ta var­mis­tu­taan poh­ja­ve­sien asian­mu­kai­ses­ta suo­je­lus­ta. Yhtiöl­lä on val­mius läh­teä raken­ta­maan puis­toa heti, kun tar­vit­ta­vat luvat ovat lainvoimaisia.