Suu­ret­sin­tä on haas­te viran­omai­sil­le ja vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun etsin­tä­or­ga­ni­saa­tiol­le – Kii­min­gin suu­ret­sin­näs­sä oli muka­na 250 vapaaehtoista

Suuretsinnöissä on erittäin tärkeää, että paikalle saapuvat vapaaehtoiset luottavat etsintäorganisaatioon ja siihen, että etsinnän johto tekee asioita tietyssä järjestyksessä ja tietyistä syistä. Etsinnät ovat viranomaisten, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja vapaaehtoisten auttajien saumatonta yhteistyötä. (Kuva: Timo Heikkala)Suuretsinnöissä on erittäin tärkeää, että paikalle saapuvat vapaaehtoiset luottavat etsintäorganisaatioon ja siihen, että etsinnän johto tekee asioita tietyssä järjestyksessä ja tietyistä syistä. Etsinnät ovat viranomaisten, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja vapaaehtoisten auttajien saumatonta yhteistyötä. (Kuva: Timo Heikkala)

Oulun polii­sil­la on ollut kesä­kuu­kausien aika­na erit­täin run­saas­ti etsin­tö­jä. Kui­van maan alu­eel­la on vii­meis­ten kol­men kuu­kau­den aika­na ollut yli 400 kadon­neen etsin­tään liit­ty­vää teh­tä­vää. Näis­tä suu­rin osa on rat­ken­nut yhden polii­si­par­tion ja omais­ten teke­mien etsin­tö­jen ansios­ta. Noin 40:ssä etsin­näs­sä on perus­tet­tu etsin­tä­or­ga­ni­saa­tio, johon kuu­luu esi­mer­kik­si polii­sin UAS-len­tä­jiä, koi­ra­par­tioi­ta ja maas­toa­jo­neu­vo­ja. Kadon­nut on näis­sä etsin­nöis­sä löy­ty­nyt muu­ta­man tun­nin sisäl­lä. Nel­jä tilan­net­ta on eden­nyt niin sano­tuk­si suu­ret­sin­näk­si, jois­sa on ollut edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si muka­na vapaa­eh­toi­sia etsi­jöi­tä ja esi­mer­kik­si Raja­var­tio­lai­tok­sen heli­kop­te­ri. Nämä etsin­nät ovat kes­tä­neet ajal­li­ses­ti mel­ko pit­kään ja etsin­tää on suo­ri­tet­tu laa­jal­la alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus