Kalan­kä­sit­te­lyn jäte­ve­det puh­dis­tu­vat kontissa

Takana näkyvässä kontissa kalankäsittelyvesien puhdistus käynnistyy. Järjestelmää esitteli Owatec Group Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Pellinen (toinen vasemmalta). Hänen vieressään saman yhtiön kenttäpäällikkö Mikko Toivonen. Järjestelmän prosesseista ja saaduista tuloksista kertoivat tilaisuudessa myös toimitusjohtaja Timo Karjalainen Laitakarin Kala Oy:stä ja tutkija Jaana Leiviskä Oulun yliopistosta sekä Kalaverrakki-hankkeen asiantuntija Kirsi Koivula.Takana näkyvässä kontissa kalankäsittelyvesien puhdistus käynnistyy. Järjestelmää esitteli Owatec Group Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Pellinen (toinen vasemmalta). Hänen vieressään saman yhtiön kenttäpäällikkö Mikko Toivonen. Järjestelmän prosesseista ja saaduista tuloksista kertoivat tilaisuudessa myös toimitusjohtaja Timo Karjalainen Laitakarin Kala Oy:stä ja tutkija Jaana Leiviskä Oulun yliopistosta sekä Kalaverrakki-hankkeen asiantuntija Kirsi Koivula.

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa sijait­se­via kalan­kas­va­tus­lai­tok­sia pal­ve­le­van kalan­kä­sit­te­ly­lai­tok­sen lähei­syy­teen on ilmes­ty­nyt kak­si kont­tia, joi­den sisuk­sis­sa käsi­tel­lään lai­tok­sel­ta tule­vat kalan­kä­sit­te­ly­ve­det. Kon­tit on Vatun­kiin toi­mit­ta­nut Owa­tec Group Oy, ja vesien käsit­te­ly on osa meneil­lään ole­vaa Kala­ver­rak­ki ‑han­ket­ta. Hank­keen tavoit­tee­na on saa­da kalan­ja­los­tuk­sen vesien ravin­teet kier­toon löy­tä­mäl­lä kei­no­ja nii­den tal­teen­ot­toon sekä hyödyntämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus