Jäi­den­läh­dön ajan­koh­taa arva­taan innol­la Haukiputaalla

Milloin jäät lähtevät Kiiminkijoesta? Sitä on jälleen arvattu Haukiputaalla innolla. Viime keväänä jäät menivät 23.4. kello 14.46.Milloin jäät lähtevät Kiiminkijoesta? Sitä on jälleen arvattu Haukiputaalla innolla. Viime keväänä jäät menivät 23.4. kello 14.46.

Var­ma kevään merk­ki on Kii­min­ki­joen jääl­le sil­lan kupee­seen Nie­me­län­tör­män suvan­toon ilmes­ty­vä lip­pu­poi­ju. Mer­kin liik­ku­mi­nen Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan ylä­juok­sun puo­lei­sen kai­teen koh­dal­le on merk­ki jäi­den­läh­dös­tä. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on jär­jes­tä­nyt jäi­den­läh­tö­ar­vaus­ta 1980-luvun alus­ta lähtien. 

– Muu­ta­ma­na alku­vuo­te­na jääl­lä oli tyn­ny­ri ja jos­kus jopa ovi­kin. Pit­kän aikaa olem­me käyt­tä­neet tätä nykyis­tä lip­pua, joka on ympä­ris­tön kan­nal­ta parem­pi ja yleen­sä se löy­tyy joki­suul­ta jäi­den­läh­dön jäl­keen, ker­too Mat­ti Teräs.

Jäi­den­läh­dön h‑hetken lähes­ty­mi­nen pitää mies­kuo­ro­lai­set liik­keel­lä ja valp­pai­na, sil­lä sil­loin Nie­me­län­tör­män ran­ta­pen­ke­reel­lä var­tioi­daan lipun liik­kei­tä jääl­lä yötä­päi­vää 1–4 tun­nin vartiovuoroissa.

Vii­me kevää­nä jäät läh­ti­vät liik­keel­le jo aikai­sin 23.4. eli juu­ri tänään Ran­ta­poh­jan ilmestymispäivänä.

– Tuli kii­re, olin ran­ta­tör­mäl­lä ja sii­tä piti äkkiä men­nä Kii­min­ki­joen sil­lal­le kat­so­maan mihin kel­lon­lyö­mään lip­pu on sil­lan koh­dal­la, muis­te­lee Mat­ti Teräs.

Pää­sään­töi­ses­ti jäi­den­läh­tö joes­ta ajoit­tuu vapun tie­noil­le. Teräk­sen pitä­mien tilas­to­jen mukaan vuo­si­na 1992 ja 2015 jäät läh­ti­vät jo 19.4. Vuon­na 1997 jäi­den­läh­tö tapah­tui myö­hään, vas­ta 13.5. Myös vuon­na 2017 jäät meni­vät myös var­sin myö­hään 7.5.

Mones­ti on käy­nyt niin­kin, että jäät näyt­tä­vät ole­van lii­ke­kan­nal­la, mut­ta pas­sis­sa on oltu usei­ta päi­viä tai yli viik­ko. Ylei­sem­min jäät läh­te­vät kun ylä­juok­sul­ta puk­kaa jää­laut­to­ja, jos­kus taas jäät sula­vat mil­tei paikoilleen.

Tämän kevään jäi­den­läh­tö­ar­vausai­ka päät­tyi pää­siäi­sen jäl­keen. Arvauk­sen hin­ta oli kak­si euroa. Arvauk­sia lis­taan mah­tuu 1200 kap­pa­let­ta, mut­ta tänä vuon­na nii­tä oli 908, sil­lä arpa­lis­to­ja ei voi­nut koro­na­ti­lan­teen takia kier­rät­tää enti­seen mal­liin. Arvauk­sen saat­toi jät­tää myös puhelimitse.

– Jään­läh­tö­ar­vaus on meil­le sel­lai­nen pit­kä perin­ne, jota halu­taan vaa­lia. Saam­me täs­tä pie­nen lisän mies­kuo­ron tuloi­hin. Oikein tai lähim­pään arvan­neil­le on luvas­sa pal­kin­to­ja. Kos­ka kysees­sä on arpa­jai­set, tar­vi­taan lupa polii­sil­ta ja tar­kat lis­tat tulok­si­neen myös tar­kis­te­taan, ker­too Mat­ti Teräs.

Tul­va­ti­lan­ne on Hau­ki­pu­taal­la ollut pit­kään var­sin rau­hal­li­nen. Muis­tis­sa on paho­ja­kin tul­via. Tul­va­ris­ke­jä on ehkäis­ty jäi­tä räjäyt­tä­mäl­lä joki­suul­ta ja jään­sa­hauk­sel­la, jot­ta ylä­juok­sul­ta tule­va vesi pää­si­si vir­taa­maan mereen.

Mat­ti Teräs muis­taa työs­ken­nel­les­sään Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nal­la kuin­ka 80-luvun lopul­la tul­va aiheut­ti ongel­mia säh­kön­ja­ke­luun­kin kun jäät nousi­vat ylä­juok­sul­la Jämsänsuvannossa.

Sii­ka­saa­res­sa koet­tiin noin 50 vuot­ta sit­ten vai­kei­ta tul­via. Vesi nousi taloi­hin ja teil­lä ja pihoil­la sou­del­tiin veneil­lä. Kaut­ta aiko­jen jäi­den­läh­tö on kieh­to­nut ihmi­siä, mut­ta aiheut­ta­nut myös vaaranpaikkoja.

Lap­suu­des­saan lähel­lä Kii­min­ki­jo­kea asu­nut sii­ka­saa­re­lai­nen muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten takai­sia aikoja:

– Keväi­sin kave­rei­den kans­sa seu­rat­tiin jän­ni­tyk­sel­lä jäi­den läh­töä. Uhka­roh­keas­ti hypit­tiin jää­lau­toil­la ja aina kun vesi alkoi nous­ta, juos­tiin pakoon. Haus­kaa, jän­nää ja välil­lä vaa­ral­lis­ta­kin se aina­kin meil­le lap­sil­le oli. Asian vaka­vuus val­ke­ni minul­le vii­meis­tään sinä vuon­na, kun vesi ryöp­py­si koti­ta­lom­me lat­tial­le. Vene­kul­je­tuk­sel­la men­tiin naa­pu­riin yök­si. Vesi tuli aina­kin kah­te­na kevää­nä pihal­le ja yhden ker­ran kodin sisäl­le, hän muistelee.