Influens­sa­ro­ko­tuk­set alkoi­vat Oulussa,Iissä aloi­te­taan ensi viikolla

Kausi-influenssarokotuksia annetaan pääasiassa marraskuussa.Kausi-influenssarokotuksia annetaan pääasiassa marraskuussa.

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alkoi­vat Oulus­sa eilen maa­nan­tai­na eri toi­mi­pis­teis­sä. Iis­sä roko­tuk­sia anne­taan per­jan­tais­ta 12.11. lähtien.

Influens­sa­ro­kot­teen saa­vat kan­sal­li­ses­sa ohjel­mas­sa mak­sut­ta ne, joi­den ter­vey­del­le influens­sa aiheut­taa oleel­li­sen uhan tai joi­den ter­vey­del­le roko­tuk­ses­ta on mer­kit­tä­vää hyötyä.

Mak­sut­to­maan influens­sa­ro­ko­tuk­seen ovat oikeu­tet­tu­ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­tö, ras­kaa­na ole­vat nai­set, kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet, alle 7‑vuotiaat lap­set, sai­rau­den tai hoi­don vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, varus­mies­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­vat mie­het ja vapaa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen aloit­ta­vat nai­set sekä vaka­val­le influens­sal­le eri­tyi­sen alt­tii­den lähi­pii­ri. Lähi­pii­rik­si kat­so­taan samas­sa talou­des­sa asu­vat tai vii­koit­tain hei­dän kans­saan kas­vo­tus­ten teke­mi­sis­sä ole­vat henkilöt.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö teki tänä syk­sy­nä muu­tok­sia roko­tuk­sis­ta annet­tuun ase­tuk­seen. Muu­tok­sen myö­tä influens­sa­ro­ko­tus anne­taan myös hen­ki­löl­le, joka on tois­tu­vas­ti lähei­ses­sä kon­tak­tis­sa vaka­val­le influens­sal­le eri­tyi­sen alt­tii­seen hen­ki­löön tai vaka­val­le influens­sal­le alt­tii­seen hen­ki­löön, jota ei voi­da suo­ja­ta rokotteella.

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­ma­ton­kin voi halu­tes­saan ottaa kausi-influens­sa­ro­kot­teen. Täl­löin roko­tet­ta var­ten tulee hank­kia resep­ti. Oulu­lai­set saa­vat resep­tin esi­mer­kik­si chat-pal­ve­lun kaut­ta Oulun Omahoidosta.

Oulus­sa influens­sa­ro­ko­tuk­seen tulee vara­ta aika ensi­si­jai­ses­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­rauk­sen kautta.

Oulun alu­eel­la eni­ten roko­tusai­ko­ja on tar­jol­la eti­ses­sä Limin­gan­tul­lin roko­tus­pis­tees­sä Hal­pa-Hal­lin kiin­teis­tös­sä sekä Idea­Par­kin roko­tus­pis­tees­sä. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa influens­sa­ro­ko­tuk­sen voi saa­da lau­an­tai­na 13.11., 20.11. tai 4.12. kel­lo 9–16.

Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­tees­sä roko­te­taan 15.11., 17.11. ja 19.11. kel­lo 8.30–15.30. Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­tees­sä roko­te­taan 16.11. ja 18.11. kel­lo 8.30–15.30.

Iin ter­veys­a­se­mal­la ensim­mäi­set influens­sa­ro­ko­tuk­set anne­taan per­jan­tai­na 12.11. kel­lo 8–14 ilman ajan­va­raus­ta, mut­ta tuol­loin roko­te­taan vain yli 75-vuotiaita.

Maa­nan­tai­na 15.11. kel­lo 8–15.30 roko­te­taan kaik­kia ryh­miä ilman ajanvarausta.

Tiis­tai­na 23.11. ja tiis­tai­na 30.11. kel­lo 14–18 roko­te­taan ajan varanneita.

Kui­va­nie­mi-talol­la roko­te­taan tiis­tai­na 16.11. kel­lo 8–15.30 ilman ajanvarausta.

Ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­viin roko­tusai­koi­hin ajan voi vara­ta Oulun­kaa­ren net­ti­si­vu­jen kautta.

Koro­nae­pi­de­mian takia rokot­tei­den kysyn­tä oli suur­ta kau­del­la 2020–2021. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sel­la pide­tään mah­dol­li­se­na, että kysyn­tä jat­kuu suu­re­na myös täl­lä kau­del­la. THL tote­aa­kin, että on tär­keä tur­va­ta roko­tus­ten riit­tä­vyys vaka­val­le influens­sal­le alt­tiil­le hen­ki­löil­le ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon henkilöstölle.