Ilmas­to- ja ener­gia-asiat tutuksi

Länsituulen koulun oppilaita kävi vierailulla Löökin keittiössä tutustumassa kouluruuan tekemiseen.Länsituulen koulun oppilaita kävi vierailulla Löökin keittiössä tutustumassa kouluruuan tekemiseen.

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on ollut kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi jo mon­ta vuot­ta, kun­nes vuon­na 2021 perus­tet­tiin Vih­reä Lip­pu –toi­min­nan mukai­nen ympä­ris­tö­raa­ti. Ympä­ris­tö­raa­tiin kuu­luu kol­me opet­ta­jaa ja yhte­näis­kou­lun oppi­lai­ta 3.–9. luo­kil­ta, jois­ta vain me kir­joit­ta­jat olem­me ylä­kou­lu­lai­sia. Kokoon­num­me ker­ran vii­kos­sa, yleen­sä maa­nan­tai­sin välitunneilla.

Vii­me vuon­na koko vuo­den tee­ma­na oli ilmas­ton­muu­tos, johon liit­tyen pidim­me hävik­ki­vii­kon. Val­voim­me ruo­ka­las­sa ruo­ka­hä­vi­kin mää­rää ja annoim­me oppi­lail­le lei­man jokai­ses­ta tyh­jäs­tä lau­ta­ses­ta vii­kon ajan hei­dän omaan lei­ma­pas­siin­sa. Jos oppi­laal­la oli kaik­kien päi­vien koh­dal­la lei­ma, annoim­me hänel­le pal­kin­to jäätelön.

Vii­me kevää­nä jär­jes­tim­me myös julis­te­näyt­te­lyn ilmas­ton­muu­tok­seen liit­tyen ruo­ka­lan lasi­sei­nään. Julis­teis­sa ker­rot­tiin ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta, pika­muo­dis­ta, liik­ku­mi­ses­ta ja mat­kus­ta­mi­ses­ta sekä kier­rä­tyk­ses­tä. Julis­teet teim­me kokous­tem­me ja kou­lu­työn ohella.

Tänä vuon­na tee­mam­me on ener­gian­ku­lu­tus. Syk­syl­lä kävim­me kier­te­le­mäs­sä luo­kis­sa väli­tun­neil­la ja huo­maut­ta­mas­sa opet­ta­jia lait­tei­den sam­mut­ta­mi­ses­ta eri­lais­ten ohje­kort­tien avul­la. Niis­sä oli vaih­toeh­dot vih­reä – hyvin menee (kaik­ki lait­teet kiin­ni), kel­tai­nen – ihan ok (osa lait­teis­ta kiin­ni) ja punai­nen – opet­te­le vie­lä (kaik­ki lait­teet päällä.

Hel­mi­kuus­sa kävim­me vie­rai­lul­la Löö­kin keit­tiös­sä, joka sijait­see Län­si­tuu­len lukion ja päi­vä­ko­din tilois­sa. Keit­tiö toi­mit­taa ruu­at perä­ti yhdek­sään paik­kaan. Vie­rai­lu oli mie­les­täm­me erit­täin mie­len­kiin­toi­nen ja kai­kil­le jäi oikein muka­va mie­li sii­tä. Saim­me pal­jon tie­toa ja ymmär­rys­tä kou­lu­ruo­kaan, sen teke­mi­seen ja laa­tuun liit­tyen. Opim­me kaik­ki arvos­ta­maan kou­lu­ruo­kaa aivan eri taval­la näh­des­säm­me, miten iso työ ruu­an eteen on teh­ty. Saim­me kysyä kai­ken­lai­sia kysy­myk­siä ja saim­me kaik­kiin kysy­myk­siim­me vas­tauk­set. Kysyim­me mm. mitä yli­jää­neel­le ruo­al­le tapah­tuu, miten eri eri­tyis­ruo­ka­va­liot eli dieet­ti­ruo­at ote­taan huo­mioon ja valmistetaan.

Tämä ympä­ris­tö­raa­ti on ollut aina­kin mei­dän kol­men mie­les­täm­me muka­va ja opet­ta­vai­nen koke­mus sekä mat­ka. Olem­me oppi­neet esi­mer­kik­si, miten pal­jon oma toi­min­tam­me voi vai­kut­taa ympä­ris­töön ja luon­toon. Meil­le on myös ollut tär­ke­ää, että olem­me saa­neet vai­kut­taa kou­lum­me toi­min­taan ja pääs­seet otta­maan vas­tuu­ta näis­tä tär­keis­tä asiois­ta. Kai­kis­ta muka­vin­ta toi­min­nas­sa on ollut se, että saa tutus­tua ja osal­lis­tua moni­puo­li­seen toi­min­taan maa­pal­lon pelas­ta­mi­sek­si. Kai­kin puo­lin suo­sit­te­lem­me ympä­ris­tö­raa­din kal­tais­ta toi­min­taa joka kou­lul­le ja kai­kil­le ihmi­sil­le, joi­ta edes vähän kiin­nos­taa ympä­ris­tö ja sen suojelu.

Nad­ja Sirk­ka, Elli Frys­ten, Annica Hietala

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.