Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen

Varhaiskasvatuspäivänä Jatulin Tarhan Päiväkotiin saatiin vieraaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen. Kuva: Henna-Riitta HuotariVarhaiskasvatuspäivänä Jatulin Tarhan Päiväkotiin saatiin vieraaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen. Kuva: Henna-Riitta Huotari

Var­hais­kas­va­tuk­sen Opet­ta­jien Lii­ton perin­teis­tä Val­ta­kun­nal­lis­ta var­hais­kas­va­tus­päi­vää vie­tet­tiin 16.3. Tänä vuon­na tee­ma­na oli ”Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen”.

Var­hais­kas­va­tus­päi­vään liit­tyen oulu­lai­sia päi­vä­ko­te­ja haas­tet­tiin kut­su­maan päät­tä­jiä käy­mään. Me saim­me Päi­vä­ko­ti Jatu­lin Tar­haan vie­rai­lul­le Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan Juha Hän­ni­sen. Hän aloit­ti vie­rai­lun­sa tutus­tu­mal­la Vih­reän Kam­ma­rin 4–5‑vuotiaisiin lap­siin ja hei­dän toi­min­taan­sa. Lap­sil­la oli aihee­na toi­ve­ruo­ka­ää­nes­tys, joten he pää­si­vät näyt­tä­mään mal­lia, kuin­ka demo­kraat­ti­nen äänes­tä­mi­nen toi­mii päiväkotikonteksissa.

Ennen vie­rai­lua lap­set tutus­tui­vat kuvien avul­la, mil­lai­sel­ta kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous näyt­tää – pal­jon on ihmi­siä pai­kal­la, asiois­ta kes­kus­tel­laan ja tar­vit­taes­sa äänestetään.

Kun esit­te­ly­kier­ros päi­vä­ko­dil­la oli teh­ty, näy­tet­tiin val­tuus­ton puheen­joh­ta­jal­le esi­kou­lu­ryh­mä Meren­peik­ko­jen Media­tai­to­vii­kol­la suun­nit­te­le­mat ja toteut­ta­mat Uutiset.

Kau­pun­gin­val­tuus­tol­le esi­tel­tä­väk­si Juha Hän­ni­nen sai esi­kou­lu­lai­sil­ta kir­jal­li­se­na ter­vei­siä, toi­vei­ta ja kommentteja.

Päät­tä­jil­le halusim­me vies­tiä riit­tä­vän ja kou­lu­te­tun hen­ki­lö­kun­nan tär­keyt­tä. Laa­du­kas, pien­ryh­mä­toi­min­taan perus­tu­va peda­go­giik­ka ja moni­puo­li­nen toi­min­ta mah­dol­lis­tuu, kun resurs­seis­ta ei tingitä.

Hen­na-Riit­ta Huotari