Hil­las­ta­jan syy­tä pysä­köi­dä oikein

Hillastajan kannattaa pysäköidä oikein. Sakko voi tehdä itse poimituista hilloista kalliita.Hillastajan kannattaa pysäköidä oikein. Sakko voi tehdä itse poimituista hilloista kalliita.

Hil­las­ta­jia on ollut pal­jon maa­kun­nas­sa liik­keel­lä vii­me aikoi­na. Hil­la­kuu­meen olles­sa kuu­mim­mil­laan polii­si muis­tut­taa, että ajo­neu­von pysä­köin­ti on kiel­let­ty taa­ja­man ulko­puo­lel­la ajo­ra­dal­le, jos tie on lii­ken­ne­mer­kil­lä osoi­tet­tu etua­jo-oikeu­te­tuk­si.

Polii­sil­le on tul­lut usei­ta ilmoi­tuk­sia val­ta­tei­den var­sil­ta ajo­ra­dal­le pysä­köi­dyis­tä autois­ta, joi­den kul­jet­ta­jat ovat olleet suol­la nouk­ki­mas­sa hil­lo­ja. Perin­tei­ses­ti Pudas­jär­ven Ranuan­tie on ollut yksi sel­lai­nen tie, jos­sa täl­lais­ta vir­heel­lis­tä pysä­köin­tiä on mui­den muas­sa havait­tu. Vaa­raa aiheut­ta­vas­ta pysä­köin­nis­tä voi­daan kir­joit­taa sak­ko­ran­gais­tus, muis­tu­te­taan polii­sis­ta.