Hei­ton tytöt kes­kit­ty­nees­ti voi­tos­ta voittoon

Heiton B-tyttöjen voittojen takana oli keskittynyt ja toisiin luottava tekeminen. Kuva: Henna Tuikka.Heiton B-tyttöjen voittojen takana oli keskittynyt ja toisiin luottava tekeminen. Kuva: Henna Tuikka.

HaHen B‑tyttöjen (alle 17v) sar­ja­kausi jat­kui Nur­mos­sa. Meno oli vakuut­ta­van tasa­pai­nois­ta alus­ta lop­puun ja tulok­se­na 3 otte­lu­voit­toa ilman erätappiotakaan.

Aluk­si koh­dat­tiin Nur­mon Jymyn 05 ‑jouk­kue, jol­le Heit­to tar­jo­si heti kär­keen 0–7 alkus­hown ja suun­ta erä­voit­toon 19–25 oli sel­vä. Toi­ses­sa eräs­sä koti­jouk­kue pää­si hyvin peliin mukaan, mut­ta HaHen päi­vän tee­ma alkoi muo­dos­tua; sit­ke­ää puo­lus­tus­ta kun vas­tus­ta­ja hyök­kää, rau­hal­lis­ta omaa peliä ja luot­toa sii­hen, että jokai­sen hoi­taes­sa roo­lin­sa tulos­ta tulee. Näin toi­nen­kin erä kään­tyi Hei­tol­le 23–25.

Toi­ses­sa pelis­sä Kuo­pion PuWoa vas­taan erien alut oli­vat hyvin­kin tasai­sia, mut­ta erien ede­tes­sä vas­tus­ta­jan peli alkoi mure­ne­maan HaHen eleet­tö­män var­man jouk­kue­pe­lin edes­sä ja voit­to täs­tä­kin erä­pis­tein 25–18, 25–21.

Sama kaa­va tois­tui vii­mei­ses­sä pelis­sä Hel­sin­gin PuMaa vas­taan. Edes toi­sen erän alun 2–7 tap­pio­ti­lan­ne ei ”Tai­nan enke­lei­tä” het­kaut­ta­nut, vaan he hymys­sä suin lähet­ti­vät hel­sin­ki­läi­set koti­mat­kal­le erä­pis­tein 25–18, 25–19.

– Tänään tytöt pela­si­vat koval­la asen­teel­la ja hyvin kuri­na­lai­ses­ti. Jouk­kue oli hyvin kes­kit­ty­nyt joka peliin, eikä anta­nut kenen­kään yllät­tää, val­men­ta­ja Tai­na Kaik­ko­nen kiit­te­li. Onnis­tu­mi­sia tuli laa­jal­la rin­ta­mal­la, jouk­kue oli yhte­näi­nen ja pela­si iloi­sel­la ilmeel­lä, Kaik­ko­nen jatkaa.

Yhte­näi­syyt­tä ja hen­gen luon­tia koros­taa myös jouk­ku­een kap­tee­ni Tiia Tapio.

– Vaik­ka meil­lä ei yhtei­siä peli­ko­ke­muk­sia ole­kaan vie­lä niin pal­jon kuin monel­la muul­la jouk­ku­eel­la, niin hyvin on saa­tu hyväl­lä tsem­pil­lä eriä kään­net­tyä ja pele­jä voi­tet­tua. Tänään­kin joka pelaa­ja pela­si jouk­ku­een eteen ja pysyim­me yhte­näi­se­nä sel­vit­täen lyhyet vai­keam­mat­kin het­ket lopul­ta voi­tok­kaas­ti, Tiia kehuu joukkuettaan.

Hei­ton B‑tytöt pela­si­vat näin itsen­sä seu­raa­vak­si tur­naa­maan la 21.11. perä­ti sijois­ta 5–8 täs­sä 79 jouk­ku­een sar­jas­sa. Kär­ki­pään seu­rat ovat ylei­sem­min lii­ga- ja ykkös­sar­ja­jouk­kuei­den alla toi­mi­via, laa­joil­la pelaa­ja­rin­geil­lä ope­roi­via, kovan kil­pai­lua­se­tel­man jouk­kuei­ta. Sii­hen näh­den HaHen pelaa­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti 12 par­haan jou­kos­sa on lois­ta­va saavutus.

Min­na Jaukkuri