Hei­ton len­tis­ty­töt hyväs­sä vireessä

HaHen len­to­pal­lon A‑tyttöjen (alle 20-vuo­ti­aat) syys­kausi jat­kui hyvin men­neis­sä vii­kon­lo­pun koti­pe­leis­sä, saa­vu­tuk­se­na tur­naus­voit­to nousu­joh­tei­sel­la pelillä.

Ensin koh­dat­tiin sel­väs­ti koke­neem­pi Nur­mon Jymyn ‑02 jouk­kue, joka oli­si ollut yllä­tet­tä­vis­sä avause­räs­sä hie­man vähem­mil­lä omil­la vir­heil­lä. Toi­seen erään vie­raat sai­vat pelis­tä hyvän otteen ja voit­ti­vat erä­pis­tein 22–25, 15–25.

Toi­nen peli Keri­mä­keä vas­taan muut­ti HaHen tur­nauk­sen suun­nan, vaik­ka avause­rä meni­kin vie­lä hie­man ihme­tel­les­sä vas­tus­ta­jan peli­tyy­liä. Toi­ses­sa eräs­sä Hei­ton tytöt vih­doin löy­si­vät voit­to­re­sep­tin; Keri­mäen pelaa­jien ilmeet alkoi­vat vähi­tel­len tus­kas­tua koti­jouk­ku­een hyvän puo­lus­tuk­sen ja moni­puo­li­sen hyök­käys­pe­lin alla ja niin­pä toi­nen ja kol­mas erä ja sitä kaut­ta koko otte­lu kään­tyi hur­mok­sen löy­tä­neel­le koti­jouk­ku­eel­le erä­pis­tein 17–25, 25–21, 15–10.

Kol­man­nes­sa pelis­sä koh­dat­tiin etu­kä­teen kovin jouk­kue, Nur­mon ‑03, joka sel­väs­ti yllät­tyi HaHen ennak­ko­luu­lot­to­mas­ta pelaa­mi­ses­ta. Hei­tol­la jat­kui edel­lis­pe­lin lopun upea vire ja rau­hal­li­suus teke­mi­sis­sä. Aina kun Nur­mo pää­si jo rin­nal­le, niin HaHe nykäi­si jäl­leen pis­teen pari lisää. Niin­pä yksi nuor­ten len­tis­syk­syn kovim­pia yllä­tyk­siä oli val­mis erä­pis­tein 25–21, 25–21 ja tur­naus­voit­to niu­kas­ti kotiin.

– Tur­naus alkoi hie­man nih­keäs­ti koke­nei­ta vas­tus­ta­jia vas­taan, mut­ta toi­sen pelin toi­ses­sa eräs­sä löy­tyi ne omat aseet, eli luot­to omaan teke­mi­seen ja peli­ka­ve­riin ja uskal­lus pela­ta, val­men­ta­ja Juha Vähä analysoi.

– Ennen vii­meis­tä peliä jo kopis­sa pää­tet­tiin, että voit­to ote­taan ja peli­roh­keus oli ihail­ta­vaa kovaa vas­tus­ta­jaa vas­taan, Vähä jatkaa.

Hyvää peli­roh­keut­ta esit­ti myös nuo­ren kaar­tin Aada Hon­ka.

– Hie­nos­ti pelat­tiin, vaik­ka meil­lä oli pal­jon pelaa­jia pois­kin. Jokai­nen hoi­ti oman ton­tin ja kuun­nel­tiin ja toteu­tet­tiin hyvin val­men­ta­jien tak­ti­sia neu­vo­ja, Aada kertoo.

– Muka­va oli pela­ta, ei edes jän­nit­tä­nyt, kun sain hyvät tsem­pit jouk­ku­eel­ta, Aada kiittelee.

Hei­ton A‑tyttöjen kausi jat­kuu 28.11. val­ta­kun­nal­li­sen sar­jan sijoil­la 9–12, joka on pal­jon ylä­kant­tiin odo­tuk­siin näh­den näil­le ensim­mäis­tä vuot­taan A‑junioreissa pelaa­vil­le HaHelaisille.