Hau­Pan nais­ten voit­to­put­ki jatkui

HauPan naisten joukkueen kausi on alkanut hyvin.HauPan naisten joukkueen kausi on alkanut hyvin.

Hau­Pan nai­set otti­vat tär­keän voi­ton koti­ken­täl­lään Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la voit­taes­saan sar­ja­kak­ko­sen Vaa­san pal­lo­seu­ran (VPS) 1–0. Otte­lu oli täyn­nä jän­ni­tys­tä ja tiuk­kaa vään­töä, jos­sa molem­mat jouk­ku­eet tais­te­li­vat kovas­ti voitosta.

Koti­jouk­kue aloit­ti pelin her­mos­tu­nees­ti ja ensim­mäi­set 20 minuut­tia men­tiin­kin vie­rai­den hie­noi­ses­sa hal­lin­nas­sa. Pelin ede­tes­sä koti­jouk­kue pää­si peliin mukaan luo­den usei­ta maa­li­paik­ko­ja, mut­ta tauol­le men­tiin tasalukemissa.

Toi­sel­le puo­lia­jal­le näh­tiin sel­keä paran­nus koti­jouk­ku­eel­ta. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan vir­he­syö­töt ja hei­kot suo­ri­tuk­set oli unoh­det­tu, ja Hau­Pa otti pelin hal­lin­taan­sa. Rat­kai­se­va het­ki koit­ti otte­lun 76. minuu­til­la, kun Hau­Pa sai kul­ma­pot­kun. Laa­du­kas kul­ma­pot­ku lei­jai­li pelaa­ja­mas­san yli Mil­la Kit­ti­läl­le, joka sijoit­ti pal­lon vas­tus­ta­mat­to­mas­ti vasem­paan ala­kul­maan. Koti­jouk­kue siir­tyi ansai­tus­ti 1–0 joh­toon. VPS yrit­ti vim­ma­tus­ti hakea tasoi­tus­ta pelin lop­pu­het­kil­le saak­ka, mut­ta Hau­Pan puo­lus­tus piti pin­tan­sa ja esti vas­tus­ta­jan maa­lin­te­ko­y­ri­tyk­set. Kova tais­te­lu ken­täl­lä tuot­ti tulos­ta ja pis­teet jäi­vät Haukiputaalle.

Koti­jouk­ku­eel­ta pelin par­haa­na pal­kit­tiin lai­ta­puo­lus­ta­ja­na uuras­ta­nut Assi Lies­ka.

Hau­Pan seu­raa­va koi­tos on jo sun­nun­tai­na 28.5. klo 17, jos­sa se koh­taa pai­kal­li­sot­te­lus­sa FC OTP:n Hei­nä­pään tekonurmella.