Hau­Pan nai­sil­le tap­pio kotona

Hau­Pan nai­set kär­si­vät lau­an­tai­na kotiy­lei­sön edes­sä tap­pion espoo­lai­sel­le EBK:lle. Otte­lu päät­tyi lopul­ta luke­miin 0–3.

Pelin alku oli koti­jouk­ku­eel­le vai­kea ja vie­rai­li­jat hal­lit­si­vat­kin otte­lua ensim­mäis­ten minuut­tien ajan. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan ede­tes­sä Hau­Pa sai otet­ta pelis­tä ja ken­täl­lä näh­tiin tasais­ta vääntöä. 

Koti­jouk­ku­een kan­nal­ta ensim­mäis­tä puo­liai­kaa kui­ten­kin var­jos­ti muu­ta­man minuu­tin jak­so, jon­ka aika­na vie­rai­li­jat onnis­tui­vat maa­lin­teos­sa kah­des­ti. Muu­ta­mas­ta hyväs­tä eri­kois­ti­lan­tees­ta ja hyök­käyk­ses­tä huo­li­mat­ta koti­jouk­kue ei onnis­tu­nut ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la ja tauol­le läh­det­tiin vie­rai­li­joi­den johdossa.

Toi­sel­le puo­lia­jal­le läh­det­täes­sä koti­jouk­ku­een sel­keä­nä tavoit­tee­na oli tasoit­taa tilan­ne. Otte­lun ede­tes­sä molem­mat jouk­ku­eet pys­tyi­vät luo­maan tilan­tei­ta, mut­ta vaa­ral­li­set maa­lin­te­ko­pai­kat jäi­vät kui­ten­kin vähiin. Kun otte­lua oli jäl­jel­lä vart­ti, onnis­tui EBK:n Ella Koi­vu maa­lin­teos­sa tois­ta­mi­seen vie­den vie­ras­jouk­ku­een jo kol­men maa­lin johtoasemaan. 

Koti­jouk­kue Hau­Pa yrit­ti hakea kaven­nuso­su­maa vie­lä otte­lun lop­puun. Lähim­mäk­si koti­jouk­kue pää­si Emi­lia Oks­a­sen erin­omai­ses­ta vapaa­pot­kus­ta, jos­ta tul­lut­ta kak­kos­pal­loa ei onnis­tut­tu kui­ten­kaan siir­tä­mään ver­kon peräl­le. Lop­pu­lu­ke­mik­si kir­jat­tiin 0–3 ja täten espoo­lai­set vei­vät pis­teet Län­si­tuu­lel­ta mukanaan.

Otte­lu oli kai­kin­puo­lin haas­ta­va. Koko otte­lun satoi vet­tä, eikä läm­pö­ti­lal­la­kaan kehus­kel­tu. Lisäk­si otte­lu oli hyvin rik­ko­nais­ta sekä fyy­sis­tä, mis­tä ker­too myös otte­lun aika­na yhteen­sä vii­si ker­taa nos­tet­tu kel­tai­nen kortti. 

Otte­lun par­hai­na pal­kit­tiin koti­jouk­ku­eel­ta kes­ki­ken­täl­lä aher­ta­nut Sara Kuo­te­sa­ho ja vie­rai­li­joil­ta Ella Koi­vu.

Hau­Pan nais­ten kausi jat­kuu seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na vie­ra­sot­te­lul­la Rau­mal­la, jos­sa vas­taan aset­tuu Pal­lo-Iirot. Seu­raa­van ker­ran kel­ta­pai­dat näh­dään koti­ken­täl­lään 6. kesä­kuu­ta, jol­loin vas­tas­sa on sar­ja­nousi­ja VJS Vantaalta.