Hau­ki­pu­taan Pal­lo vie­rai­li Sodan­ky­läs­sä

HauPan edustus kävi vierailulla Haupan P09 peleissä viime tiistaina. (Kuva Jani Paananen) Kuva Jani Paananen

Mat­ka koh­ti Sodan­ky­lää läh­ti var­hain lau­an­tai­na aamul­la. Jouk­ku­een olles­sa vie­lä aamu­vä­sy­myk­sen vai­ku­tuk­sen pii­ris­sä oli Kari Pura­nen viri­tel­lyt jo tak­ti­set kuviot kun­toon. Pal­lo liik­kuu nyt enem­män kuin aikai­sem­min ja mie­het vaih­ta­vat peli­paik­ko­jaan suju­vam­min. Myös löy­det­ty tehok­kuus tulee olla samal­la tasol­la, jot­ta pis­teet mat­kaa­vat kotiin.

Sini­nen savu sau­husi SoPan väri­tyk­sen kans­sa pelaa­jae­sit­te­lys­sä, mut­ta sen jäl­keen otte­lun muus­ta viih­tees­tä vas­ta­si Hau­Pa. Pal­lo­hal­lin­ta koho­si kau­den ennä­tys­lu­ke­miin ja pal­loa kai­vet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran 10 minuu­tin jäl­keen koti­jouk­ku­een ver­kos­ta. Maa­lin vii­meis­te­li Joo­na ”Tem­po” Körk­kö, joka on löy­tä­nyt maa­li­jy­vän­sä ja tehok­kuu­ten­sa vii­me peleis­sä. Minuut­ti täs­tä ja johan onnis­tui toi­nen hyök­käy­sar­se­naa­lin nal­li­pys­sy työs­sään sil­lä Mik­ko ”Zume” Suo­me­la upot­ti kau­den toi­sen osu­man­sa Sopan verk­koon. Tau­ko­lu­ke­mat mai­rit­te­li­vat koti­jouk­kuet­ta sil­lä Hau­Pa lau­koi perä­ti kah­dek­san ker­taa maa­lia koh­den ja Sopan nol­laa vas­taan.

Näy­tel­män toi­nen jak­so tar­jo­si yhden lau­kauk­sen SoPal­le ja Hau­pal­le tusi­nan maa­lia­koh­den, joten hal­lin­ta oli suve­ree­ni­ses­ti vie­rail­la. Mut­ta kun kyse on urhei­lus­ta niin tuo yksi lau­kaus riit­ti tuo­maan Sopal­le kaven­nuk­sen 1–2. Onnek­si työ­mo­raa­li pala­si nopeas­ti pelaa­jien aivoi­tuk­siin ja hal­lin­ta muu­tet­tiin myös tehok­kuu­dek­si maa­lien muo­dos­sa. Körk­kö jat­koi sii­tä, mihin oli jää­nyt ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la, pau­kut­ta­mal­la hatul­li­sen täy­teen siir­täen Hau­pan 1–4 joh­toon. Suo­me­lan isän­tä sine­töi lop­pu­lu­ke­mik­si 1–5 ja kol­me pis­tet­tä läh­ti mat­kal­le koh­ti Hau­ki­pu­das­ta.

Hau­pa mat­kaa seu­raa­vak­si Oulai­siin Hui­man vie­raak­si 15.7. Hau­pa pelaa myös 16.7 Oulun Tar­moa vas­taan Pate­nie­mes­sä kel­lo 17.30.

Edus­tuk­sen nuo­ri­so-osas­ton otteil­ta pää­see seu­raa­maan 18.7 Kes­kus­ken­täl­lä kel­lo 13.

Jani Paa­na­nen