Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin poh­ja­ve­sien hyö­dyn­tä­mis­tä sel­vi­te­tään – Vii­ni­vaa­ran poh­ja­ve­si­hank­keen lupa­pää­tös tulos­sa kesään mennessä

Oulun Veden Jari Kakko ja Jarmo Lahtinen esittelivät viime kesänä uusittua Tervajärven vedenkäsittelylaitosta Kiimingissä. Nyt Oulun vesi miettii, miten Haukiputaan ja Kiimingin pohjavesiä saadaan paremmin hyödynnettyä. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun Vesi on tilan­nut Afry Oy:ltä Hau­ki­pu­taan poh­ja­ve­si­sel­vi­tyk­sen. Sel­vi­tys­työs­sä sel­vi­te­tään Hau­ki­pu­taan poh­ja­ve­sien hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia kan­ta-Oulun poh­joi­so­sien veden­ja­ke­lun tur­vaa­mi­seen häi­riö­ti­lan­tees­sa sekä mah­dol­li­suu­det kan­ta-Oulun ver­kos­ton kaut­ta tur­va­ta Hau­ki­pu­taan veden­saan­ti häiriötilanteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus