Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta käsin

Upea Kropsun saari Haukiputaan edustalla. Kuva Leena Happosen ja Hannu Lievetmursun dronella kuvatusta videosta.Upea Kropsun saari Haukiputaan edustalla. Kuva Leena Happosen ja Hannu Lievetmursun dronella kuvatusta videosta.

Hau­ki­pu­das-seu­ra on saa­nut Koti­seu­tu­lii­ton myön­tä­män 3000 euron apu­ra­han hank­kee­seen “Koti­seu­tu yläil­mois­ta käsin”. Kysees­sä on koti­seu­dun doku­men­toin­ti dro­ne­vi­deoi­den avul­la. Haki­joi­ta oli kaik­ki­aan 122 ja apu­ra­haa sai seit­se­män orga­ni­saa­tio­ta. Koti­seu­tu­liit­to jakoi apu­ra­ho­ja yhteen­sä 16 200 euroa uut­ta kehit­tä­vään kotiseututyöhön.

Koti­seu­tua ja Kii­min­ki­jo­keen liit­ty­vää kult­tuu­ri­pe­rin­töä doku­men­toi­vien dro­ne­vi­deoi­den avul­la tue­taan koti­seu­tu­työn saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja moni­nä­kö­kul­mai­suut­ta. Kuvaus­ten taus­tal­la on dro­ne­ku­vaus­tii­mi Lee­na Hap­po­nen ja Han­nu Lie­vet­mur­su.

Han­ke tuo koti­seu­tu­työ­hön uuden­lais­ta kuva­kul­maa ja toi­min­ta­ta­po­ja. Videoi­ta esi­tel­lään Koti­seu­tu yläil­mois­ta käsin ‑tee­mail­lois­sa ja kou­luis­sa. Videoi­den kat­se­lu on mah­dol­lis­ta eri­lai­sil­la jul­kai­sua­lus­toil­la. Han­ke vah­vis­taa yhtei­söl­li­syyt­tä ja koti­seu­tu­työ­hön liit­ty­vää moni­muo­tois­ta kes­kus­te­lua sekä kes­tä­vän kehi­tyk­sen toteutumista.

– Pidäm­me jul­ki­sia Koti­seu­tu yläil­mois­ta — dro­ne­vi­deoil­to­ja sit­ten kun koro­na hel­lit­tää. Kiin­nos­tus­ta tun­tuu ole­van, ker­too Lee­na Happonen.