Fris­bee­gol­fin lähi­ra­doil­le oli­si tarvetta

Fris­bee­gol­fin suo­sio on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti Oulus­sa ja lähi­kun­nis­sa. Ken­tät ovat ruuh­kai­sia, mikä rajoit­taa lajin har­ras­ta­mis­ta var­sin­kin nuo­rem­pien har­ras­ta­jien keskuudessa. 

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa jätet­tiin maa­nan­tai­na val­tuus­toa­loi­te sel­vit­tää ripeäs­ti mah­dol­li­suuk­sia lisä­tä lähi­ra­to­ja alu­eel­le eri­tyi­ses­ti kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la kau­pun­gin omis­ta­mil­la mail­la kuten kou­lu­jen ympäristössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus