Ase­man kou­lun piha on pienentynyt

Oppilaat toivovat, että Aseman koulun valmistuttua kaikki rim,puilutelineet ja keinut saataisiin takaisin. (Kuva: Rantapohjan arkisto)Oppilaat toivovat, että Aseman koulun valmistuttua kaikki rim,puilutelineet ja keinut saataisiin takaisin. (Kuva: Rantapohjan arkisto)

Ase­man kou­lun piha on pie­nen­ty­nyt remon­tin takia. Täl­lä het­kel­lä kou­luun raken­ne­taan uusi raken­nus jon­ne tulee ruo­ka­la, lii­kun­ta­sa­li sekä kirjasto.

Pihal­la on iso puu­ai­ta jos­sa on pie­niä ympy­rän­muo­toi­sia ikku­noi­ta jot­ta voi kat­soa raken­nuk­sen edis­ty­mis­tä. Kou­lun tila on hyvin pie­ni eikä tilaa ole hir­veäs­ti. Uuden raken­nuk­sen pitäi­si val­mis­tua vuo­den 2024 syksyllä.

Jal­ka­pal­lon pelaa­mi­nen kou­lun pihal­la oli remon­tin alku­vai­heel­la ongel­ma. Jal­ka­pal­lo­ja len­si aidan yli monia ker­to­ja. Välil­lä kou­lu­lai­set pot­ki­vat pal­lo­ja tar­koi­tuk­sel­la aidan yli. Raken­nus­mie­het antoi­vat aina pal­lot takaisin.

Myös bus­sil­la kul­ki­joil­le tuli uusi reit­ti. Kou­lun pihas­ta pois­tet­tiin yksi aita ja sii­tä bus­sil­la kul­ki­jat kulkevat.

Monet oppi­laat ovat ker­to­neet kou­lun pihan ole­van hyvin pie­ni. Uusi raken­nus on nyt jo hyväl­lä mal­lil­la. Sii­nä on nyt jo punais­ta sei­nää sekä suu­ria ikku­noi­ta. Van­ha raken­nus pure­taan. Yksi rim­pui­lu­te­li­ne ja kak­si kiik­kua on läh­te­nyt, sil­lä ne oli­vat uuden raken­nuk­sen tiel­lä. Toi­vot­ta­vas­ti sai­sim­me kaik­ki rim­pui­lu­te­li­neet sekä kei­nut takaisin!

Ali­sa, Bert­ta, Sofia, Emma, Nea

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.