Ase­man kou­lul­le lisä­mää­rä­ra­ha, ties­tön kun­to huolettaa

Juha Hänninen (oik.) luovutti valtuuston puheenjohtajan nuijan Jarmo Hussolle. Kuva Oulun kaupungin tallenteesta.Juha Hänninen (oik.) luovutti valtuuston puheenjohtajan nuijan Jarmo Hussolle. Kuva Oulun kaupungin tallenteesta.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­le 1,42 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han. Uudek­si kus­tan­nusar­viok­si tulee näin 6,1 mil­joo­naa euroa ja tila­pal­ve­lut saa luvan käyn­nis­tää hank­keen. Mate­ri­aa­lien saa­ta­vuu­teen ja hinn­an­nousuun on vai­kut­ta­nut koro­na ja Ukrai­nan sota. Ase­man kou­lun B‑rakennuksen kor­vaa­va uudis­ra­ken­nus on vii­väs­ty­nyt jo vuodella.

Val­tuus­to kävi kes­kus­te­lua talous­ar­vion suun­nit­te­luoh­jeis­ta. Eeva-Maria Park­ki­nen (kesk.) toi­voi enem­män resurs­se­ja katu­jen, sil­to­jen, tei­den ja torien kun­nos­tuk­seen. Esa Aal­to (vihr.) jät­ti pon­sie­si­tyk­sen, että val­tuus­to talous­ar­vio­ta laa­ties­saan kiin­nit­tää huo­mio­ta juu­ri näi­hin koh­tei­siin infran paran­ta­mi­sek­si ja myön­tää lisä­re­surs­se­ja kor­jaus­ve­lan tait­ta­mi­sek­si. Sami Pik­kua­ho ilmoit­ti, että pont­ta ei tar­vi­ta, kos­ka asia on tie­dos­sa eikä kokoo­mus aio äänes­tää pon­nen puolesta.

Olli Koho­nen (vas.) kan­nat­ti Aal­lon pon­sie­si­tys­tä, jos­ta äänes­tet­tiin. Pon­nen puo­lel­le aset­tui 20 val­tuu­tet­tua, sitä ei kan­nat­ta­nut 28 val­tuu­tet­tua ja 19 äänes­ti tyhjää.

Val­tuus­to teki mer­kit­tä­viä inves­toin­ti­pää­tök­siä, jot­ka ovat läh­tö­lau­kaus isoil­le hank­keil­le. Kau­pun­ki läh­tee mukaan omis­ta­jak­si perus­tet­ta­vaan tapah­tu­ma- ja elä­my­sa­ree­na­hank­kee­seen. Perus­tet­ta­vaan Aree­na-yhti­öön sitou­du­taan osal­lis­tu­maan enin­tään 49,9 % osuu­del­la ja kor­kein­taan 50 mil­joo­nan euron sijoi­tuk­sel­la. Aree­naa kaa­vail­laan raken­net­ta­vak­si enti­sen polii­si- ja oikeus­ta­lon tontille.

Val­tuus­to päät­ti myön­tää 4,2 mil­joo­nan euron inves­toin­tia­vus­tuk­sen OTC Sta­dion Oy:lle. Avus­tus on 25% jal­ka­pal­los­ta­dio­nin kokonaiskustannuksista.

Uudek­si kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Jar­mo Hus­so (kok.). Puheen­joh­ta­jan teh­tä­vä tuli avoi­mek­si, kun Juha Hän­ni­nen (kok.) pyy­si eroa val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä kan­san­edus­ta­jan toi­men vuok­si. Puheen­joh­ta­juu­den myö­tä Hus­so luo­puu kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nyy­des­tä. Hänen tilal­leen valit­tiin kokoo­muk­sen Mik­ko Meri­haa­ra.