Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Kiviniemeen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti aset­taa näh­tä­vil­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­to­seh­do­tuk­sen, joka kos­kee kah­ta raken­ta­ma­ton­ta kort­te­lia Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Nie­lu­tiel­lä. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sal­li­vak­si. Kort­te­lei­hin voi­daan raken­taa yksi­ker­rok­si­sia pien- ja rivitaloja.

Kaa­va-alu­een pin­ta-ala on noin 1,7 heh­taa­ria ja se on Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa. Muo­dos­tet­ta­vien asuin­kort­te­lei­den pin­ta-alat ovat 3 809 m² ja 3 629 m². Puis­toa­lu­eet säi­ly­vät lähes ennallaan.

Kaa­va­luon­nos oli näh­tä­vil­lä vii­me vuo­den lopul­la, jol­loin sii­tä jätet­tiin nel­jä mie­li­pi­det­tä ja kak­si lausun­toa. Palaut­teen poh­jal­ta teh­tiin muu­tok­sia, joi­den mukaan muun muas­sa lähi­vir­kis­ty­sa­lue säi­ly­te­tään ylei­ses­sä vir­kis­tys- ja ulkoi­lu­käy­tös­sä ja puis­toa­lu­eel­le osoi­te­taan ohjeel­li­nen luon­non­mu­kai­se­na säi­ly­tet­tä­vä met­säi­nen leik­ki- ja oleskelualue.

Kort­te­lei­den väliin esi­te­tään jalan­ku­lul­le ja pol­ku­pyö­räi­lyl­le varat­tu katu, joka jat­kuu puis­toa­lu­eel­la ohjeel­li­se­na väy­lä­nä Kivi­nie­men­tien kevyen lii­ken­teen väy­lään liittyen.

Alu­eel­la ole­mas­sa ole­va mas­to ja sen lähiym­pä­ris­tö säi­ly­vät ennal­laan. Ajo­yh­teys mas­tol­le osoi­te­taan ohjeel­li­se­na Kivi­nie­men­tien kautta.

Ase­ma­kaa­van muu­tos on laa­dit­tu kaa­voi­tusyk­si­kön aloit­tees­ta ja se vas­taa Oulun kau­pun­gin aset­ta­miin täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen tavoitteisiin.

Kort­te­lia­lue rajau­tuu Rysä­tie­hen, Nie­lu­tie­hen ja Kivi­nie­men­tie­hen. Ympä­röi­vil­lä alueil­la eril­lis­pien­ta­lo­ja ja rivi­ta­lo­ja. Kou­lu ja päi­vä­ko­ti sijait­se­vat noin 100 met­rin etäisyydellä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.