Armoi­tet­tu luon­non tulkitsija

Tais­to Tam­me­la: Raha­jär­ven Kei­sa­ri ja mui­ta kertomuksia.

Tais­to Tam­me­la viih­tyy syn­nyin­seu­duil­laan Lapis­sa sekä myös nykyi­sen asuin­paik­kan­sa Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­ki­joen upeis­sa maisemissa.

Väy­lä­kir­jat 2023. Novel­li­ko­koel­ma, 166 sivua.

Luon­to ja ihmis­ten suh­de luon­toon on vah­vas­ti mut­ta her­käs­ti jäl­leen läs­nä hau­ki­pu­taa­lai­sen Tais­to Tam­me­lan uusim­mas­sa teok­ses­sa Raha­jär­ven Kei­sa­ri ja mui­ta ker­to­muk­sia, joka ilmes­tyi kesän kynnyksellä.

Kit­ti­läs­tä syn­tyi­sin ole­va Tam­me­la tun­tee Lapin luon­non kuin omat tas­kun­sa, mut­ta yhtä lail­la hän huo­mioi tari­nois­saan Kii­min­ki­joen kau­neu­den kuin luon­to­nä­ky­mät kauempaakin.

Luon­to ja met­sän hil­jai­suus on Tam­me­lal­le pyhät­tö, jon­ka sees­tei­siä tun­nel­mia hän kyke­nee välit­tä­mään käsin­kos­ke­tel­ta­vas­ti. Teks­ti pysäyt­tää luki­jan kun­nioit­ta­maan luon­non mer­ki­tys­tä ja ainut­laa­tui­suut­ta lin­tui­neen ja eläi­mi­neen sekä ihmis­tä osa­na suur­ta kaikkeutta.

– Tätä arvo­kas­ta ympä­ris­töä meil­lä ei ole varaa menettää.

Tam­me­la jat­kaa kir­jal­laan arvo­kas­ta suo­ma­lais­ta tari­na­pe­rin­net­tä. Kir­joi­hin ja kan­siin hän on tal­len­ta­nut myös oma­koh­tai­sia muis­to­ja ja tari­noi­ta, joi­ta hänel­le on ker­rot­tu Lapin kylis­sä ja kairoilla.

Tais­to Tam­me­la on Poh­jois-Poh­jan­maan Kir­joit­ta­jat ry:n puheen­joh­ta­ja. Kal­le Pää­ta­lo-ins­ti­tuut­ti on pal­kin­nut hänen novel­li­ko­koel­man­sa Suon nel­jä vuo­den­ai­kaa ja mui­ta ker­to­muk­sia (2016) Möl­lä­ri­mes­ta­ri-tun­nus­tuk­sel­la. Hänel­tä on ilmes­ty­nyt myös runo­ko­koel­ma Juhan­nus­juh­laa (2018) ja Säy­nä­jä­jär­ven mys­tee­ri (2020).

Työ­uran­sa Tam­me­la teki opet­ta­ja­na, reh­to­ri­na ja hen­ki­lös­tö­kou­lut­ta­ja­na. Hän viet­tää aikaa Lapis­sa syn­nyin­juu­ril­laan koti­pai­kas­saan var­sin­kin sulan maan aikaan luon­nos­sa liik­kuen, teke­mäl­lä polt­to­pui­ta ja kas­vat­ta­mal­la peru­naa kotitarpeiksi.

Uusim­mas­sa teok­ses­sa pala­taan myös mys­ti­sil­le Säy­nä­jä­jär­vel­le. Juhan­nusai­he on saa­nut myös omat lukunsa.

Novell­li Juhan­nus­lem­peä päät­tyy kuvaukseen:

Rakas­ta­vai­set jää­vät äänet­tö­mi­nä ruo­hi­kol­le, vain luon­non hil­jai­suus vir­taa hei­dän ylit­seen, samoin hil­jai­suu­den yhtei­nen jaka­mi­nen. Sano­ja ei het­keen tar­vi­ta, vai­ke­ne­mi­nen on rakas­ta­vais­ten yhtei­nen kie­li. Kie­lis­tä kaik­kein kaunein!

Tais­to Tam­me­la avaa novel­li­ko­koel­mas­saan muun muas­sa “Raha­jär­ven kei­sa­rin” mys­tee­riä, jota hän läh­ti sel­vit­tä­mään Ylä-Lapin erämaajärvelle.